Zbiory specjalne

[Kartografia]


Profil zbiorów:

Zbiory kartograficzne liczą obecnie ponad 26 tys. jednostek: map ściennych, arkuszowych, atlasów oraz globusów. Podstawę kolekcji stanowi materiał wybrany po 1945 r. z tzw. zbiorów zabezpieczonych, uzupełniany drogą kupna krajowego i zagranicznego oraz zasilany na bieżąco przez egzemplarz obowiązkowy. Obok map ogólnych, znajdują się atlasy i mapy tematyczne: geofizyczne, geologiczne, glebowe, klimatyczne, hydrograficzne, historyczne, gospodarcze, ludnościowe, komunikacyjne, turystyczne itp., plany miast i osiedli oraz mapy katastralne.

Niezależnie od wydawnictw współczesnych Sekcja Kartografii posiada znaczącą kolekcję map i atlasów zabytkowych, m.in.: atlasy świata G. Mercatora z 1607 i 1633 r.; czterotomowy Novus atlas, wydany przez J. Janssona w Amsterdamie w latach 1640-1647; atlasy morskie z XVII wieku; Atlas royal a l’usage z 1699 r. opracowany przez Nicolasa de Fer oraz kolekcję XVIII-wiecznych atlasów wydanych przez oficynę Homanna w Norymberdze, a wśród nich szczególnie cenny – Atlas Silesiae z lat 1750-1752.

W grupie poloników znajduje się jedna z najstarszych map Polski W. Grodeckiego z 1595 roku; wieloarkuszowa mapa kartografa pruskiego Theodora von Pfaua Regni Poloniae Magni Ducatus Lituaniae, wydana w Berlinie w 1771 r.; Carte de la Pologne Rizzi-Zannoniego z okresu pierwszego rozbioru Polski; Karta dawnej Polski W. Chrzanowskiego z 1859 r.; mapy Królestwa Polskiego J. Kolberga, F. Engelhardta, M. Nipanicza, J. M. Bazewicza.

Podstawowym materiałem kartograficznym w badaniach regionalnych jest zespół XIX-wiecznych map topograficznych, opracowany przez kartografów państw zaborczych, m.in.: Special Karte von Südpreussen, Topographische Special-Karte von Mittel-Europa, Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Voenno-topografičeskaâ karta varšavskogo voennogo okruga oraz dawne plany Łodzi, wydane do 1945 r. Najliczniej reprezentowane są wśród nich plany pochodzące z okresu międzywojennego, zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne.

Spośród XX-wiecznych dokumentów kartograficznych na uwagę zasługują: Karte des Westlichen Russlands z okresu I wojny światowej, [Mapa topograficzna Polski] w skali 1:100 000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w okresie międzywojennym oraz liczne plany miast polskich.

W pracowni znajduje się bogaty księgozbiór podręczny, zawierający fachową literaturę i czasopisma z zakresu kartografii, a także inne materiały pomocnicze, jak: słowniki geograficzne, historyczne i językowe, bibliografie, drukowane katalogi, encyklopedie, przewodniki turystyczne itp.

Wybrane materiały kartograficzne dostępne są w Bibliotece Cyfrowej UŁ.


Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów kartograficznych określają:
PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH.

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT