Zbiory specjalne

[Rękopisy]


Profil zbiorów:

W ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, zbiory rękopiśmienne zostały wyodrębnione najpóźniej. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. podjęto właściwą politykę gromadzenia poprzez zabieganie o spuścizny literackie i naukowe, a także regionalia i korespondencję. Rękopisy dokumentują głównie życie intelektualne Łodzi i okręgu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem naukowego dorobku Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zbiór rękopisów liczy ponad 4500 jednostek.


Wyróżniono w nim następujące grupy:
  • - Archiwa rodzinne (korespondencja rodzinna oraz dokumenty gospodarcze i majątkowe), m.in. rodziny Wysockich herbu Godziemba (w Łęczyckiem) z XVII/ VIII w. i Rozwadowskich z Zakrzewia (linia łukowska) z XIX/XX w.
  • - Archiwa instytucji, wydawnictw i organizacji, m.in.: Biura Badań Czytelnictwa (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”); Dziennika Łódzkiego – kopiariusz korespondencji z lat 1883-1892; Poligrafiki – materiały z lat 1975-1950; Antoniego Gmachowskiego i S-ki w Częstochowie; Gospody Poetów; Polskiego Radia.
  • - Korespondencja, m.in.: Bronisława Chęcińskiego, Janusza Dunina, Jerzego Giedroycia, Pawła Hulki-Laskowskiego, Stanisława Kaszyńskiego, Iji Lazari-Pawłowskiej, Stanisława Mazurkiewicza, Mariana Piechala, Andrzeja Ryszkiewicza, Karola Stromengera, Juliana Tuwima.
  • - Spuścizny, m.in.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944) – drobne utwory literackie, zeszyty szkolne; Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946) – publicystyka, tłumaczenia, krytyka literacka; Ireny Krońskiej z Krzemickich (1915-1974); Stefana Kawyna, Józefa Litwina, Heleny Radlińskiej, Michała Orlicza, Jana Muszkowskiego, Mariana Piechala, Stefanii Skwarczyńskiej, Franciszka Waszkiewicza, Emila Zegadłowicza.
  • - Większe kolekcje, m.in. zbiory Henryka Holajdy (teatralia) i Tomasza Mańskiego (literatura, tłumaczenia i inne).

Ponadto, w zbiorach znajdują się pojedyncze rękopisy, wśród których na uwagę zasługują:
  • - dokumenty królewskie z XVI – XVIII w.
  • - herbarz szlachty polskiej W. Kurnakowskiego z barwnymi rysunkami z 1790 r.
  • - listy Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Joachima Lelewela, Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Tuwima
  • - zbiór pamiątek po Elizie Orzeszkowej

Do dyspozycji czytelników pozostaje również biblioteka podręczna zawierająca fachową literaturę z zakresu rękopisoznawstwa i archiwistyki oraz materiały pomocnicze, jak: słowniki językowe, biograficzne, drukowane katalogi i encyklopedie.


Zasady korzystania ze zbiorów rękopiśmiennych określają
PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH.


Odrębną kategorię zbiorów stanowią prace doktorskie, które zostały obronione na Uniwersytecie Łódzkim. Przechowywane są one w Magazynie Głównym, a ich opisy bibliograficzne znajdują się w katalogu kartkowym (stary gmach, parter) i w Katalogu Głównym BUŁ. Udostępnia się je w Czytelni Głównej.

Szczegółowe zasady korzystania z prac doktorskich określa Regulamin korzystania ze zbiorów BUŁ (pkt. II, 27d).
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT