Projekty

„(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”

W ramach projektu „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” Biblioteka UŁ udostępnia nowe usprawnienia i usługi:

Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w sali konferencyjnej Biblioteki UŁ.

W Sali konferencyjnej Biblioteki UŁ zamontowana została pętla indukcyjna umożliwiająca osobom niesłyszącym i niedosłyszącym czynny udział w prowadzonych warsztatach lub konferencjach w Bibliotece. Zaletą systemu jest brak dodatkowych odbiorników. Przekaz sygnału bezpośrednio dociera do aparatu słuchowego. Dzięki instalacji pętli indukcyjnej możliwa jest znacząca poprawa jakości dźwięku poprzez wyeliminowanie szumu z otoczenia, a osoby z dysfunkcją słuchu zyskają komfort pracy.

Dostęp do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków.

Od listopada 2020 uruchomiony został dostęp do serwisu LEGIMI udostępniającego głównie publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków. W ramach realizacji zadania oferta Biblioteki została poszerzona o możliwość korzystania z elektronicznych wersji książek beletrystycznych wspierających proces edukacji (UŁ obok kierunków ścisłych prowadzi również studia humanistyczne), ale także przyczyniających się do rozwoju powszechnego czytelnictwa ze sprawą równości w dostępie do bestsellerów wydawniczych. Dostęp do serwisu z szerokim wyborem literatury pięknej w różnych formatach jest uzupełnieniem oferty tradycyjnej Biblioteki. W trakcie trwania subskrypcji zapewniona jest specjalna pula kodów dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów drukowanych.

Digitalizacja i udostępnienie zasobów bibliotecznych w Bibliotece Cyfrowej UŁ

Od stycznia 2021 planowane jest utworzenie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego specjalnej kolekcji publikacji w formatach odpowiednich dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów dydaktycznych w szczególności publikacji do zajęć lub pracy badawczo-dydaktycznej, a także innych druków. Dobór materiałów będzie ściśle związany z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez osoby zainteresowane. Zdigitalizowane materiały w formie elektronicznej gromadzone i udostępniane będą pod adresem https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra Aktualnie realizowane są prace wstępne, mające na celu uruchomienie usługi.

Dostęp do serwisu udostępniającego online publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i podręczniki akademickie.

Od stycznia 2021 planowane jest uruchomienie serwisu udostępniającego online publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i podręczniki akademickie. W ramach realizacji zadania poszerzona zostanie oferta Biblioteki o dodatkowe egzemplarze książek wspierających proces edukacji. Formuła dostępu cyfrowego 24 godz./dobę, 7 dni w tyg. pozwoli na wyeliminowanie barier poprzez umożliwienie korzystania ze zbiorów niezbędnych w procesie studiowania także przez osoby niepełnosprawne. Planowane jest uruchomienie elastycznego doboru publikacji w trakcie trwania subskrypcji zwłaszcza dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów drukowanych.

„STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni”

W ramach projektu „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” Biblioteka UŁ udostępniła czytelnikom nowe usługi:

Urządzenie samoobsługowe – książkomat

W Bibliotece UŁ dostępne jest nowe urządzenie samoobsługowe – książkomat, czynne 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejście znajduje się w starej części gmachu BUŁ, obok bankomatu. Aby otworzyć pomieszczenie i skorzystać z urządzenia, należy posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką oraz aktywowane konto biblioteczne.
Zamówienia do książkomatu można składać na zbiory z magazynów zamkniętych i wolnego dostępu. Usługa skierowana do społeczności akademickiej (studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego).
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z usługi regulują Przepisy porządkowe.

Zamawianie cyfrowych kopii z czasopism

Biblioteka UŁ umożliwia zdalne zamawianie cyfrowych kopii artykułów oraz ich fragmentów z czasopism drukowanych, będących w posiadaniu Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym i oznaczonych przyciskiem „Zamówienie kopii”.
Kopie dostarczane są pocztą elektroniczną na konto mailowe podane przez czytelnika w formularzu zamówienia.
Czytelnik może zamówić jednorazowo maksymalnie 5 artykułów. Zlecenia realizowane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.
Dostarczanie kopii jest bezpłatne. Usługa skierowana do społeczności akademickiej (studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego)
Szczegółowe zasady korzystania z usługi regulują Przepisy porządkowe.

Asystent Informacji i Danych o Szkolnictwie Wyższym
Biblioteka UŁ udostępniła platformę komunikacyjną, umożliwiającą zdalne prowadzenie dyżurów konsultantów informacji, którzy m.in. odpowiedzą na pytania dotyczące:
- zasad korzystania ze zbiorów
- wyszukiwania zbiorów
- spraw związanych z kontem bibliotecznym
- analizy dorobku naukowego, cytowań, Indexu Hirscha
- baz danych, serwisów książek i czasopism elektronicznych
- grantów, awansu zawodowego, analizy bibliometrycznej
Aplikacja jest przyjazna dla użytkowników smartfonów i tabletów, zapraszamy do korzystania: https://asystent.lib.uni.lodz.pl

Multiwyszukiwarka naukowa
Profesjonalne narzędzie umożliwiające jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych dostępnych w Uniwersytecie Łódzkim (baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ) za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego. Rezultaty wyszukiwania wyświetlane są na jednej platformie w postaci ujednoliconej listy wyników.

Funkcjonalności narzędzia to m.in.:
- wyszukiwanie wg słów kluczowych, autorów i tytułów
- filtrowanie wyników wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny
- tworzenie własnych folderów
- eksportowanie wyników np. do menedżerów bibliografii
- udostępnienie zapisu cytowania wg różnych stylów
- zdalne łączenie się z rankingiem SCImago Journal & Country Rank (SJR) zawierającym informacje o czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS. Usługa ta umożliwia porównywanie czasopism z danego kraju czy dziedziny pod względem cytowań, liczby publikowanych artykułów i wskaźnika SJR.

„Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Polskie serie literackie w XIX wieku.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła projekt pt. Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji pt. Polskie serie literackie w XIX wieku, który został dofinansowany w ramach umowy 639/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Projekt dofinansowany ze środków
MNiSW logo

 

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego obejmują wiele publikacji XIX-wiecznych, pochodzących z czasu rozkwitu rynku wydawniczego, kiedy to dzięki upowszechnieniu umiejętności czytania i coraz tańszym technikom powielania druku, książka stała się dostępna szerokiemu gronu odbiorców. Wówczas pojawiły się pierwsze serie literackie. Wiele z nich znajduje się w zbiorach Biblioteki UŁ.
Pierwszą polską serią literacką gromadzoną w Bibliotece UŁ, a wydaną pod zaborami z inicjatywy Tadeusza Mostowskiego, był cykl „Wybór Pisarzów Polskich” (Warszawa, 1803-1808), zawierający najwybitniejsze dzieła wielkich twórców antyku, epoki staropolskiej i stanisławowskiej oraz utwory klasyki polskiej. Stanowił on model literackiej serii wydawniczej, na której wzorowano kolejne. Do najbardziej znaczących serii literackich tego okresu należą: „Biblioteka Mrówki” (Lwów, 1869-1901), „Biblioteka Narodowa” (Lwów, 1868-1872), „Biblioteka Polska” (Kraków, 1875-1895), „Biblioteka Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich XVI-XVIII Wieku” (Warszawa, 1886-1938), „Biblioteka Klasyków Polskich” (Lwów, 1882-1883) i „Biblioteka Pisarzów Polskich” (Kraków, 1889-1939). Istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość narodową i wiedzę o świecie Polaków były wydawnictwa emigracyjne, które z uwagi na cenzurę stanowiły jedyne źródło literatury patriotycznej. Przykładem może być „Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich” wydawana przez J.N. Bobrowicza (Lipsk, 1834-1853) oraz „Biblioteka Ludowa Polska” wydawana przez W. Mickiewicza (Paryż, 1866-1871).
W trakcie realizacji Projektu, ze względu na zły stan zachowania wielu druków, najpierw dokonano ich napraw konserwatorskich oraz poddano odkażeniu w komorze fumigacyjnej. Następnie skatalogowano publikacje w katalogu elektronicznym Biblioteki i przekazano je do digitalizacji. Otrzymane bezstratne pliki TIFF z obrazami stron zmagazynowane zostały jako macierz archiwalna, która jest dostępna tylko w Bibliotece. Pliki zostały przekonwertowane do formatu DJVU w celu umieszczenia w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego, dostępnej pod adresem.
Zważywszy na naukowe i historyczne znaczenie druków, ich znaczną poczytność oraz w wielu przypadkach zły stan zachowania, konserwacja, skatalogowanie i digitalizacja posłużyły ich ochronie i zabezpieczeniu. Działania podjęte w ramach Projektu w znaczący sposób ułatwiły dostęp do zbiorów wszystkim zainteresowanym.

„Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.

Projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.” dofinansowany w ramach umowy 528/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ. 


 

Projekt dofinansowany ze środków
MNiSW logo

 

Zbiory Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego gromadzą wiele materiałów związanych z kinematografią i filmami. Obok publikacji książkowych i bogatej kolekcji plakatów filmowych (m.in. Polska Szkoła Plakatu), niezwykle interesującą pozycją są druki reklamujące filmy.

Jest to kolekcja 1200 ulotek, wydanych w latach 1920-1980, z pojedynczymi egzemplarzami wykraczającymi poza te ramy czasowe. Dotyczą filmów zagranicznych (USA, Niemcy, Francja, Włochy), jak i produkcji polskich. Treść ulotek obejmuje, oprócz podstawowych danych (tytuł, reżyser, producent), także obsadę i niekiedy zarys fabuły filmu, oraz kadry filmowe. Za przykłady cennych egzemplarzy można uznać programy do filmów:

 

  1. „Ordynat Michorowski” - wydany w 1937 r. przez warszawski Dom Prasy S.A., zawierający dane o szerokiej obsadzie aktorskiej (m.in. Kazimierz Junosza-Stępowski, Mieczysława Ćwiklińska) i obsłudze technicznej reż. Henryk Szaro), oraz zestaw 38 małych kadrów z planu filmowego.

  2. „Pani minister tańczy” – także z roku 1937, wydany nakładem Domu Prasy S.A., oprócz kilkunastu fotografii zawierający teksty piosenek wykorzystanych w filmie. Ciekawostką jest ujęcie w ulotce „produkt-placementu”,czyli wymienienie sponsorów mebli, ubrań, samochodów oraz innych rekwizytów wykorzystanych w filmie.

  3. „Okno na podwórze” – klasyka w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1954 r. z Jamesem Stewartem i Grace Kelly w rolach głównych, wydany przez Centralę Wynajmu Filmów. Oprócz podstawowych danych o obrazie, zawiera także notatkę o reżyserze i odtwórcach głównych ról.

Druki te posiadają cechy dokumentów o charakterze reklamowym i częściowo informacyjnym. Stanowią one znakomite źródło informacji dla prac dotyczących filmoznawstwa, studiów historycznych z zakresu kinematografii (polskiej, europejskiej i światowej), badań biograficznych (filmografia poszczególnych aktorów), jak i prac o tematyce społeczno-politycznej (np. międzywojenni polscy aktorzy pochodzenia żydowskiego: Ina Benita, Nora Ney i inni). Dokumentują także dorobek światowych koncernów branży filmowej (Metro-Goldwyn-Meyer, Paramount, UFA, polskie: Sfinks, Leo Film, Feniks, Falanga itp.).

Opracowanie i zdigitalizowanie tych materiałów jest dopełnieniem prac już przeprowadzonych w BUŁ, które obejmowały udostępnienie cyfrowych kopii kolekcji 2000 plakatów filmowych wraz z pełnym opisem bibliograficznym. Jest także przedsięwzięciem pionierskim, nie mającym precedensu w żadnych zbiorach bibliotecznych w Polsce. Plakaty filmowe razem z drukami reklamowymi filmów, tworzą jedyną w Polsce tak zasobną i komplementarną bazę tego typu materiałów. Szerokie udostępnienie takiej bazy czytelnikom, stanowi dla nich znakomite i wyjątkowe w skali kraju źródło wiedzy. Jest to także wyjątkowa praca pod względem opracowania bibliograficznego, ponieważ dopiero w ostatnich latach opracowany został wzór normy dla dokumentów życia społecznego.

"Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych na stronie Biblioteki UŁ: http://katalog.lib.uni.lodz.pl

"Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

Projekt pt. "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

"Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

"Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r."

Projekt pt. "Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989"

Projekt pt. "Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT