Usługi

Usługi Kserograficzne

Zamówienia przyjmowane są w Czytelni Głównej i Historycznej.
Realizacja w Pracowni Reprograficznej (pokój 301) w starym budynku na III piętrze.

Godziny otwarcia Pracowni Reprograficznej:
pon. śr. pt.: 10:00 - 13:00, wt. cz.: 13:00 - 15:00
Kontakt: 042 635 60 69

Digital Center

Pracownia DC znajduje się w nowym gmachu na II piętrze.
Zajmuje się digitalizacją zbiorów bibliotecznych i materiałów własnych.

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 07.00-15.00
sobota Nieczynne

Kontakt

Telefon (042) 635-64-85

Cennik

Cennik usług
plik.doc

Odkażanie zbiorówUWAGA. Usługa odkażania zbiorów nieczynna do odwołania.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego dysponuje próżniową komorą fumigacyjną typu „KONVAK” służącą do odkażania książek, czasopism i archiwaliów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru spowodowanych niszczącym działaniem drobnoustrojów i owadów.

Sposób działania

W komorze fumigacyjnej obiekty poddawane są działaniu gazu Rotanox, mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla, który obecnie jest najskuteczniejszym, a przy tym nieszkodliwym dla materiałów środkiem do fumigacji. Proces dezynfekcji przebiega w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), dzięki czemu gaz przenika odkażany obiekt. Usuwanie gazu polega na wielokrotnym płukaniu czystym powietrzem. Dzięki zastosowaniu dmuchawy i katalizatorów substancje toksyczne zostają utlenione i jako nieszkodliwe usunięte na zewnątrz. Po dezynfekcji obiekty przechodzą co najmniej pięciodniową kwarantannę. Praca komory fumigacyjnej jest sterowana komputerowo i na bieżąco monitorowana. Cały proces odkażania trwa 36 godzin. Nadzoruje go wykwalifikowany pracownik Biblioteki. Pojemność komory wynosi 0,86 m³ (wymiary: 72 x 80 x 150 cm) i może ona pomieścić np. 6 metrów bieżących akt.

Zakres usługi i materiały poddawane dezynfekcji

1. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.
2. Biblioteka UŁ nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów.
3. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne i inne dokumenty.
4. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.
5. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na Zleceniodawcy.
6. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 60%.
7. Materiały formatu większego niż A4 należy odpowiednio przeliczyć na ten format. Ilość materiałów należy podawać z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b.
8. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

1. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek spakowania materiałów w sposób określony przez Wykonawcę. W szczególności materiały archiwalne i inne dokumenty powinny być szczelnie zapakowane w pudła kartonowe/paczki/worki w sposób uniemożliwiający wgląd do nich. Każde opakowanie powinno zawierać nazwę Zleceniodawcy oraz dane kontaktowe do niego.
2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Biblioteki UŁ i wniesienia ich na własny koszt do magazynu wstępnego.
3. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt.
4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem.
5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały w umówionym terminie.
6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od Zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń Biblioteka UŁ może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach.
7. Biblioteka UŁ zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mogła przewidzieć.

Dokumentowanie usługi

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować zamówienie wg załączonego wzoru.
2. Przekazywanie materiałów odbywa się na podstawie protokołu przekazania i odbioru sporządzanego w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego i Biblioteki UŁ). Zleceniodawca przy odbiorze materiałów zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów.
3. Biblioteka UŁ wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu. Zaświadczenie potwierdzające parametry wydaje się osobno dla każdej dezynfekowanej partii materiałów (pojedynczego wsadu do komory fumigacyjnej).

Dokumenty do pobrania

Zamówienie
plik.doc|
plik.pdf
Protokół przekazania i odbioru
plik.doc|
plik.pdf
Umowa
plik.doc|
plik.pdf

Kontakt

Zainteresowanych odkażeniem w komorze fumigacyjnej prosimy o kontakt z Pracownią Fumigacyjną: tel. 42/6356434, 42/6356069 lub z Sekretariatem BUŁ: tel. 42/6356002, e-mail: sekretariat@lib.uni.lodz.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

Cennik usług w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Zamawianie kopii z czasopism

Przepisy porządkowe zamawiania kopii z czasopism w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

1. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów artykułów z czasopism drukowanych będących w posiadaniu Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym i oznaczonych przyciskiem „Zamówienie kopii”.

2. Usługa jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego posiadających aktywne konto czytelnika.

3. Dostarczanie kopii jest bezpłatne.

4. Aby zamówić kopię należy:
   • zalogować się na konto czytelnika,
   • odszukać tytuł i rocznik czasopisma,
   • wybrać „Zamówienie kopii”,
   • wypełnić elektroniczny formularz zamówienia kopii artykułu.

5. W formularzu zamówienia kopii artykułu należy wypełnić wszystkie pola:
   • tytuł czasopisma,
   • autor artykułu,
   • tytuł artykułu,
   • tom, rok,
   • numery stron,
   • adres e-mail.
   Pozostałe dane wypełniają się automatycznie.

6. Kopie dostarczane są pocztą elektroniczną, na konto mailowe podane przez czytelnika w formularzu zamówienia.

7. Wykonane elektroniczne kopie zapisywane są w formacie PDF.

8. Czytelnik może zamówić jednorazowo, maksymalnie 5 artykułów. Przy czym na każde zamówienie należy wypełnić oddzielny formularz zamówienia kopii artykułu.

9. Zamówienia realizowane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

10. W przypadku błędnych lub niekompletnych danych bibliograficznych lub adresowych zamówienie nie zostanie zrealizowane.

11. Kopie materiałów bibliotecznych nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i rozpowszechniane, służą do własnego użytku osobistego, z zachowaniem odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.).

12. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia związane z nieuprawnionym wykorzystaniem kopii materiałów.

Logotypy projektu STUDENTS POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni

Zasady korzystania z książkomatu

Przepisy porządkowe korzystania z książkomatu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  od 30.11.2020 roku

 

1. Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej UŁ i absolwenci UŁ  posiadający aktywne konto biblioteczne.

2. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.

4. Korzystający z książkomatu muszą posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką lub kartę absolwenta UŁ/aplikację absolwenta UŁ.

5. Do książkomatu można zamawiać książki z magazynów zamkniętych i wolnego dostępu, których opisy znajdują się w Katalogu Głównym i Cyfrowych katalogach kartkowych.

6. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego woluminu przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. Zamówienia na książki można składać całą dobę.

8. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy biblioteki z wyłączeniem niedziel.

9. Zamówienia złożone po godz. 19.00 będą realizowane w następnym dniu pracy biblioteki z wyłączeniem niedziel.

10. Czytelnik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na adres e-mail znajdujący się w systemie bibliotecznym.

11. Czytelnik może odebrać zamówione książki po otrzymaniu powiadomienia mailowego z BUŁ potwierdzającego ich dostępność w książkomacie.

12. Czytelnik ma obowiązek odebrania zamówionych książek lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.

13. Czytelnik autoryzuje się w systemie za pomocą elektronicznej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty absolwenta/aplikacji absolwenta UŁ.

14. Po dokonaniu autoryzacji możliwy jest odbiór książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.

15. W chwili odbioru zamówionych książek ich liczba nie może przekraczać pozostałej do wykorzystania liczby wypożyczeń przysługujących czytelnikowi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W przeciwnym razie skrytka nie zostanie otwarta i wypożyczenie będzie niemożliwe.

16. Podczas zwrotu książek otwiera się automatycznie wolna skrytka. Jeżeli skrytka jest uszkodzona lub zabrudzona, należy anulować operację, zamknąć skrytkę i ponownie wykonać procedurę zwrotu.

17. Umieszczenie książek w skrytce książkomatu nie jest równoznaczne z dokonaniem ich zwrotu. Zwrotu dokonuje bibliotekarz po dostarczeniu książek na stanowisko obsługi czytelniczej w Wypożyczalni.

18. Po wyjęciu zamówionych książek lub włożeniu egzemplarzy przeznaczonych do zwrotu należy koniecznie zamknąć skrytkę.

19. Zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w BUŁ.

20. Zwrot książek przetrzymanych powoduje zatrzymanie naliczania opłaty odszkodowawczej na rzecz UŁ, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności.

21. Awaria książkomatu nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu książek.

Logotypy projektu STUDENTS POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni

Legimi w Bibliotece UŁ - wypożyczaj i czytaj e-booki bez limitu!

W Bibliotece UŁ został uruchomiony dostęp do serwisu Legimi udostępniającego głównie publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków.
Usługa przeznaczona jest dla społeczności akademickiej UŁ - studentów, doktorantów i pracowników. Warunkiem korzystania z Legimi jest wolne od blokad konto w systemie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zgłoszenie prośby o dostęp do serwisu można złożyć drogą elektroniczną na adres legimi@lib.uni.lodz.pl wyłącznie z adresów domeny UŁ. Uprawniony czytelnik otrzymuje kod z miesięcznym okresem ważności. Należy go aktywować w bieżącym miesiącu. Usługa wymaga zainstalowania aplikacji Legimi, która jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows). Nowa pula kodów wydawana jest co miesiąc począwszy od pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.

Dostęp do serwisu z szerokim wyborem literatury pięknej w różnych formatach jest uzupełnieniem tradycyjnej oferty Biblioteki. W trakcie trwania subskrypcji zapewniona jest także specjalna pula kodów dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów drukowanych w ramach projektu “(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”.
Szczegółowe zasady korzystania z usługi dostępne są na stronie BUŁ: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=niepelnosprawni (kliknj, aby powiększyć)
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A025/19-00 z dnia 09.12.2019

Writefull

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim Pisanie tekstów akademickich i naukowych w języku angielskim może być wyzwaniem zarówno dla naukowców, jak i dla studentów. Uniwersytet Łódzki i Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają społeczność akademicką Uczelni do testowania nowego narzędzia przeznaczonego do korekty tekstów naukowych w języku angielskim

Writefull. Dostęp rozpoczyna się 1 października 2021 r. i trwa do 30 września 2022 r.
Pakiet Writefull obejmuje:
  • Writefull for Word - sprawdza tekst pisany w programie Word, poprawia błędy językowe w zakresie gramatyki, leksyki, interpunkcji, pisowni i stylu językowego. Oferuje również bazę zwrotów zaczerpniętych z autentycznych tekstów naukowych. https://writefull.com
  • Writefull for Overleaf - umożliwia korzystanie z dodatku Overleaf, który działa bezpośrednio podczas pisania w edytorze LaTeX Overleaf; przeznaczony jest dla przeglądarki Chrome. https://writefull.com
  • Writefull Revise - sprawdza dokument pod kątem gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Użytkownicy mogą przesłać dokument do programu Revise w formatach .docx, .doc albo .tex, następnie przejrzeć poprawki językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie. https://revise-lodz-pl.writefull.ai/ | Dostęp poza sięcią UŁ
  • Writefull Cite -sprawdza tekst pod kątem kompletności cytowania źródeł, wyróżniając zdania, które według Writefull Cite powinny zawierać przypisy. Writefull Cite to przydatne narzędzie, które zapewnia kompletność odwołań do źródeł, a także zmniejsza ryzyko odrzucenia propozycji lub artykułu przez redaktorów z powodu niekompletnych przypisów. Zmniejsza również ryzyko (nieświadomego) plagiatu. https://cite-lodz-pl.writefull.ai/ | Dostęp poza sięcią UŁ

Korzystanie z Writefull wymaga: dostępu do internetu, zainstalowania wtyczki oraz posiadania konta internetowego w domenie uniwersyteckiej. (kliknj, aby powiększyć)

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT