Usługi

Pracownia Reprograficzna

Pracownia Reprograficzna znajduje się w starym budynku na III piętrze, pokój 301.
Wykonuje kserokopie artykułów z materiałów bibliotecznych i własnych.

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 10.00 - 14.30
wtorek, piątek 10.00 - 12.30
13.30 - 14.30
sobota Nieczynne

Kontakt

Telefon (0 42) 635 60 69

Cennik

czarno-białe A4 0,20zł
czarno-białe A3 0,40zł
kolor A4 3,50zł
kolor A3 7,00zł

  • Uwaga
W bibliotece rozmieszczone są samobsługowe kserografy. Automaty przyjmują tylko monety i nie wydają reszty.

Digital Center

Pracownia DC znajduje się w nowym gmachu na II piętrze.
Zajmuje się digitalizacją zbiorów bibliotecznych i materiałów własnych.

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 07.00-15.00
sobota Nieczynne

Kontakt

Telefon (042) 635-64-85

Cennik

Cennik usług
plik.doc

Odkażanie zbiorów

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego dysponuje próżniową komorą fumigacyjną typu „KONVAK” służącą do odkażania książek, czasopism i archiwaliów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru spowodowanych niszczącym działaniem drobnoustrojów i owadów.

Sposób działania

W komorze fumigacyjnej obiekty poddawane są działaniu gazu Rotanox, mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla, który obecnie jest najskuteczniejszym, a przy tym nieszkodliwym dla materiałów środkiem do fumigacji. Proces dezynfekcji przebiega w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), dzięki czemu gaz przenika odkażany obiekt. Usuwanie gazu polega na wielokrotnym płukaniu czystym powietrzem. Dzięki zastosowaniu dmuchawy i katalizatorów substancje toksyczne zostają utlenione i jako nieszkodliwe usunięte na zewnątrz. Po dezynfekcji obiekty przechodzą co najmniej pięciodniową kwarantannę. Praca komory fumigacyjnej jest sterowana komputerowo i na bieżąco monitorowana. Cały proces odkażania trwa 36 godzin. Nadzoruje go wykwalifikowany pracownik Biblioteki. Pojemność komory wynosi 0,86 m³ (wymiary: 72 x 80 x 150 cm) i może ona pomieścić np. 6 metrów bieżących akt.

Zakres usługi i materiały poddawane dezynfekcji

1. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.
2. Biblioteka UŁ nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów.
3. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne i inne dokumenty.
4. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.
5. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na Zleceniodawcy.
6. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 60%.
7. Materiały formatu większego niż A4 należy odpowiednio przeliczyć na ten format. Ilość materiałów należy podawać z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b.
8. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

1. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek spakowania materiałów w sposób określony przez Wykonawcę.
2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Biblioteki UŁ i wniesienia ich na własny koszt do magazynu wstępnego.
3. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt.
4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem.
5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały w umówionym terminie.
6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od Zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń Biblioteka UŁ może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach.
7. Biblioteka UŁ zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mogła przewidzieć.
8. Usługa realizowana jest z zachowaniem zasady poufności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r.,1000). Wykonawca może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Dokumentowanie usługi

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować zamówienie wg załączonego wzoru.
2. Przekazywanie materiałów odbywa się na podstawie protokołu przekazania i odbioru sporządzanego w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego i Biblioteki UŁ). Zleceniodawca przy odbiorze materiałów zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów.
3. Biblioteka UŁ wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu. Zaświadczenie potwierdzające parametry wydaje się osobno dla każdej dezynfekowanej partii materiałów (pojedynczego wsadu do komory fumigacyjnej).

Dokumenty do pobrania

Zamówienie
plik.doc|
plik.pdf
Protokół przekazania i odbioru
plik.doc|
plik.pdf
Umowa
plik.doc|
plik.pdf

Kontakt

Zainteresowanych odkażeniem w komorze fumigacyjnej prosimy o kontakt z Pracownią Fumigacyjną: tel. 42/6356434, 42/6356069 lub z Sekretariatem BUŁ: tel. 42/6356002, e-mail: sekretariat@lib.uni.lodz.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

Cennik usług w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Strona Główna

Nawiguj