OpenAccessWeek

„9. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 22-23.10.2018


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2018.  Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access.

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem  globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-28.10.2018 r. pod hasłem „Designing equitable foundations for open knowledge”, co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety, fundatorów, wydawców i uczonych – są prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, żeby nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata. Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do  pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do  wyników badań czy edukacji wyższej.

Patroni

Seminarium Open Access

Seminarium

TWORZYMY RZETELNE PODSTAWY OTWARTEJ WIEDZY


Wystąpienia
Projekt Dziedzictwo Chopinowskie - otwarty dostęp do kultury i nauki [dr Marcin Konik]


Dr Marcin Konik – absolwent filozofii i muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kierownik Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy poświęconej wątkom kosmologicznym w średniowiecznych traktatach z zakresu teorii muzyki. Odbył staże w prestiżowych ośrodkach naukowych: Jacob's School of Music na Indiana University w Bloomington oraz na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Stanforda. Współpracuje m.in. z Centre for Computer Assisted Research in the Humanities Uniwersytetu Stanforda. W swoich badaniach skupia się na problematyce skomputeryzowanej analizy muzycznej, muzycznych bazach danych, projektach digitalizacyjnych. Specjalizuje się w badaniach źródłoznawczych muzyki polskiej okresu XVII-XIX wieku.


"Zapisy Terroru" opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami. [Karol Kalinowski]


Karol Kalinowski – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2013). W latach 2011-2016 pracownik Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, gdzie pełnił funkcję sekretarza zespołu scenariuszowego. W latach 2016-2018 pracownik Działu Programowego Ośrodka Badań na Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, w którym współtworzył portal "Zapisy Terroru". Od 2018 roku kierownik zespołu "Zapisy Terroru" w dziale archiwalnym Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Uczestnik seminarium doktorskiego profesora Pawła Skibińskiego. Publicysta miesięcznika "W Sieci Historii". Jego zainteresowania naukowe skupiają się na historii Kościoła XIX i XX wieku.


Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury [Tomasz Parkoła]


Tomasz Parkoła - Od 2004 roku pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie prowadzi prace w krajowych i międzynarodowych projektach IT w obszarze systemów zarządzania procesem digitalizacji (workflow), archiwizacji danych oraz portali dostępowych do danych cyfrowych. W latach 2010-2013 był koordynatorem programu EIFL-FOSS w Polsce. Od roku 2011 zasiada w zarządzie europejskiego Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji, a od 2016 roku jest również jego dyrektorem naukowo-technicznym. Był członkiem komitetu programowego konferencji iPRES 2014, iPRES 2016 oraz DATeCH 2017. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.


Otwarty dostęp do wyników badań w Polsce z perspektywy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. [dr hab. Aneta Pieniądz]


dr hab. Aneta Pieniądz - ur. 1974; doktorat 2004, habilitacja 2015, zatrudniona w Instytucie Historycznym UW od 2004. Specjalizuje się w historii powszechnej wczesnego średniowiecza. Aktywistka Ruchu Społecznego Obywatele Nauki, przedstawicielka ON w Radzie Koalicji Otwartej Edukacji. Angażuje się się w promowanie idei otwartego dostępu w nauce, działania na rzecz tworzenia repozytoriów instytucjonalnych w uczelniach wyższych, rozwój cyfrowej humanistyki.


Otwarte dane - Platforma eczlowiek.pl [Błażej Marciniak]


Błażej Marciniak - absolwent Politechniki Łódzkiej (informatyka na wydziale FTIMS), praca w sektorze MSP i środowisku Start upów, od 2009 r związany z Uniwersytetem a od 2014 r z Pracownią Biobank. Zarządza zasobami IT Biobanku oraz kieruje lub koordynuje projekty informatyczne lub infrastrukturalne, m.in. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”


Digitalizacja zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie kolekcji polskiego plakatu z okresu PRL [Radosław Michalski]


Radosław Michalski- absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek historia) i studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek bibliotekoznawstwo). Od 2008 roku pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez ostanie 8 lat związany z Oddziałem Zbiorów Specjalnych BUŁ (Sekcja Dokumentów Życia Społecznego, Sekcja Kartografii). Inicjator i uczestnik projektów digitalizacyjnych dotyczących plakatów z okresu PRL i ulotek filmowych z XX wieku. Autor lub współautor kilku publikacji na temat polskiej szkoły plakatu oraz działań kulturotwórczych w Bibliotece UŁ. Współorganizator wystaw poświęconych zbiorom specjalnym i historii Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.


Otwarty dostęp do danych geologicznych [Wojciech Paciura]


Wojciech Paciura – geolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB kieruje Programem Geologiczne Bazy Danych skupiającym kluczowe bazy danych Instytutu. W szczególności zaangażowany jest w prowadzenie Centralnej Bazy Danych Geologicznych, która integruje dane z wielu różnych dziedzin geologii i szeroko je udostępnia w internecie za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Koordynuje prace rozwojowe, w zakresie budowy specjalistycznego oprogramowania do obsługi geologicznych baz danych.

Program

22.10.2018 - Warsztaty


    - Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela - Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski]

23.10.2018 - „9. Seminarium Open Access”

10.00 – 13.30 I Piętro , sala 102, Biblioteka UŁ

    - Projekt Dziedzictwo Chopinowskie - otwarty dostęp do kultury i nauki [dr Marcin Konik]
    - "Zapisy Terroru" opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami. [Karol Kalinowski]
    - Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury [Tomasz Parkoła]
    - Digitalizacja zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie kolekcji polskiego plakatu z okresu PRL [Radosław Michalski]

Przerwa kawowa

    - Otwarty dostęp do wyników badań w Polsce z perspektywy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. [dr hab. Aneta Pieniądz]
    - Otwarty dostęp do danych geologicznych [Wojciech Paciura]
    - Otwarte dane - Platforma eczlowiek.pl [Błażej Marciniak]WERSJA DO DRUKU

Rejestracja - Warsztaty

Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela - Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać?

KAMIL ŚLIWOWSKI

  prowadzący
data: 22.10.2018   godz.: 11:00   sala: komputerowa 318   czas trwania: 2 godz. 15 min.   liczba osób: 15

Choć czasem internet sprawia takie wrażenie, nie wszystko tam wolno i nie ze wszystkiego co tam znajdziemy możemy korzystać swobodnie w pracy. Co należy wiedzieć o prawie autorskim do materiałów edukacyjnych i czym różnią się zasoby darmowe od otwartych zasobów? Jak wyszukiwać, rozpoznać i poprawnie używać takich zasobów jak zdjęcia, grafiki, fragmenty kursów w pracy nauczyciela? Czym są licencje Creative Commons? Odpowiedzi na te pytania poznany podczas praktycznej prezentacji i ćwiczeń. Spotkanie umożliwia wstępne zapoznanie się osób uczestniczących z kontekstem prawnym oraz praktycznym korzystania w szkole z otwartych zasobów edukacyjnych (np. takich jak e-podręczniki cyfrowej szkoły i innych materiałów na licencjach CC lub z domeny publicznej).

Kamil_Sliwowski_fot_Sebastiaan ter Burg_CCBY_S Kamil Sliwowski – trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w konteście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na co dzień współpracuje z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska. Autor gry edukacyjnej o prywatności w sieci "Trzęsienie danych", bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na www.otwartezasoby.pl


Warsztaty przeznaczone dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.


REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 22 do 28 października 2018 r. będą trwały obchody Open Access Week /Tydzień Otwartej Nauki.

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 11. już edycji, jest „Designing equitable foundations for open knowledge”. Intencją organizacji SPARC jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty, co ma docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


Inne wydarzenia

Webinary na Tydzień Otwartej Nauki

Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź

Wyślij wiadomość: