Szkolenia dla pracowników UŁ z zakresu kompetencji osobistych - Projekt (Nie)Pełnosprawny Student UŁ

NOWE SZKOLENIA - I kwartał 2023 roku!

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zaprasza do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu kompetencji osobistych realizowanych w ramach projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ. 

Dostępne są nowe szkolenia i terminy!

Oferta szkoleń skierowana jest do pracowników UŁ.

Linki do zapisów linki zamieszczone pod opisami tematycznymi. 

To cykl jednodniowych, 8 godzinnych szkoleń on-line. Proponujemy kilka terminów każdego ze szkoleń do wyboru.

  • Zaburzenia psychiczne w kontekście działalności akademickiej.

Zakres tematyczny:
Szkolenie podnoszące poziom wiedzy i świadomości uczestników nt. zaburzeń psychicznych: m.in.: charakterystyka
podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi, specyfika kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Zapisy na szkolenie - Zaburzenia psychiczne w kontekście działalności akademickiej
 

  • Szkolenie z radzenia sobie w kontakcie ze studentami. 

Zakres tematyczny: doskonalenie u uczestników umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych ze studentami, w tym ze studentami posiadających specyficzne potrzeby, również ze studentem w sytuacji kryzysu psychologicznego (procedura działania, pierwsze wsparcie studenta w kryzysie, zadbanie również o siebie podczas syt. trudnej).  

Zapisy na szkolenie - Radzenie sobie ze studentami w sytuacji trudnej
 

  • Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności.

Zakres tematyczny: zasady empatycznej komunikacji w relacjach ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami oraz w innych sytuacjach interpersonalnych, asertywność, komunikacja (style komunikacji i ich konsekwencje dla relacji interpersonalnych). Uczestnik pozna zasady empatycznej komunikacji interpersonalnej w relacjach ze studentami. Rozwinie praktyczne umiejętności przydatne nie tylko w pracy ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami, ale też pomocne w radzeniu sobie w innych obszarach pracy zawodowej, m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy i współdziałaniu. Pozna zasady skutecznej komunikacji oraz korzystania z narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Zdobędzie praktyczne informacje nt. rozpoznawania sytuacji konfliktowych w komunikacji (bariery i ograniczenia) i sposobów rozwiązywania ich. Dowie się jak opanować emocje w trudnych sytuacjach, efektywnie słuchać i asertywnie wyrażać swoje zdanie, również takie, które wymaga konstruktywnej krytyki.  

Zapisy na szkolenie - Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności
 

  • Radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Zakres tematyczny: rozwijanie u uczestników praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami w środowisku akademickim ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy psychologiczne wzmacniania odporności emocjonalnej na sytuacje stresogenne. Sporządzenie indywidualnego planu wzmacniania odporności emocjonalnej w sytuacjach zawodowych z uwzględnieniem sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami na różnych poziomach funkcjonowania psychofizycznego oraz dostępnych możliwości czasowych i organizacyjnych. 

Zapisy na szkolenie - Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 

  • Kompetencje emocjonalne z empatią.

Zakres tematyczny: poszerzanie u uczestników wiedzy nt. empatii oraz rozwijanie kompetencji nawiązywania empatycznego kontaktu w celu budowania relacji opartych na zrozumieniu i jasności przekazu, również w sytuacjach trudnych i konfliktowych, wobec różnych grup społeczności akademickiej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uwzględnienie tematyki zabójców empatii, okazywania empatii rozmówcy oraz sobie samemu w nurcie Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga. 

Zapisy na szkolenie:  Kompetencje emocjonalne z empatią

 

Regulamin udziału w szkoleniach zamieszczony jest na stronie: Nie(Pełnosprawny) Student UŁ.

Zapraszamy do uczestnictwa
Zespół ACW UŁ