Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego dysponuje próżniową komorą fumigacyjną typu KONVAK, służącą do odkażania książek, czasopism i archiwaliów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru spowodowanych niszczącym działaniem drobnoustrojów i owadów. 

Sposób działania 

W komorze fumigacyjnej obiekty poddawane są działaniu gazu Rotanox, mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla, który obecnie jest najskuteczniejszym, a przy tym nieszkodliwym dla materiałów środkiem do fumigacji. Proces dezynfekcji przebiega w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), dzięki czemu gaz przenika odkażany obiekt. Usuwanie gazu polega na wielokrotnym płukaniu czystym powietrzem. Dzięki zastosowaniu dmuchawy i katalizatorów, substancje toksyczne zostają utlenione i jako nieszkodliwe usunięte na zewnątrz. Po dezynfekcji obiekty przechodzą co najmniej pięciodniową kwarantannę. Praca komory fumigacyjnej jest sterowana komputerowo i na bieżąco monitorowana. Cały proces odkażania trwa 36 godzin. Nadzoruje go wykwalifikowany pracownik biblioteki. Pojemność komory wynosi 0,86 m³ (wymiary: 72 x 80 x 150 cm) i może ona pomieścić np. 6 metrów bieżących akt. 

Zakres usługi i materiały poddawane dezynfekcji 

 1. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji. 
 2. Biblioteka UŁ nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów. 
 3. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne i inne dokumenty. 
 4. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp. 
 5. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na Zleceniodawcy. 
 6. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 60%. 
 7. Materiały formatu większego niż A4 należy odpowiednio przeliczyć na ten format. Ilość materiałów należy podawać z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b. 
 8. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej. 
   

Przyjmowanie i odbiór materiałów 

 1. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek spakowania materiałów w sposób określony przez Wykonawcę. W szczególności materiały archiwalne i inne dokumenty powinny być szczelnie zapakowane w pudła kartonowe/paczki/worki w sposób uniemożliwiający wgląd do nich. Każde opakowanie powinno zawierać nazwę Zleceniodawcy oraz dane kontaktowe do niego. 
 2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Biblioteki UŁ i wniesienia ich na własny koszt do magazynu wstępnego. 
 3. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt. 
 4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem. 
 5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały w umówionym terminie. 
 6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od Zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń Biblioteka UŁ może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach. 
 7. Biblioteka UŁ zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mogła przewidzieć. 
   

Dokumentowanie usługi 

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować zamówienie wg załączonego wzoru. 
 2. Przekazywanie materiałów odbywa się na podstawie protokołu przekazania i odbioru sporządzanego w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego i Biblioteki UŁ). Zleceniodawca przy odbiorze materiałów zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów. 
 3. Biblioteka UŁ wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu. Zaświadczenie potwierdzające parametry wydaje się osobno dla każdej dezynfekowanej partii materiałów (pojedynczego wsadu do komory fumigacyjnej). 
   

KONTAKT

Zainteresowanych odkażeniem materiałów w komorze fumigacyjnej prosimy o kontakt z Pracownią Fumigacyjną: tel. 531-549-508,  tel. 42 635-64-34 lub z Sekretariatem BUŁ: tel. 42 635-60-02, e-mail: sekretariat@lib.uni.lodz.pl

Cennik usług w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego