BIBLIOTEKA W CHMURZE CZY CHMURY NAD BIBLIOTEKĄ [2017]

O KONFERENCJI
Celem Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?” jest dyskusja na temat dylematów i zadań bibliotek naukowych w aspekcie postępującej informatyzacji oraz zbudowania nowego modelu tożsamości bibliotek i ich spójnego wizerunku.

Tempo zmian zachodzących w dzisiejszym świecie spowodowało, że najważniejszą cechą współczesnej edukacji stała się elastyczność, rozumiana jako umiejętność sprawnej adaptacji do zmieniających się reguł ekonomicznych, jak również zdolność przewidywania najbardziej znaczących procesów, szczególnie dotyczących obecności przyszłych absolwentów na rynku pracy. Zagadnienia te nie są obce również bibliotekom akademickim, stanowiącym zaplecze naukowe dla studentów i pracowników macierzystych uczelni. Realizując swoje zadania starają się stale wykorzystywać najnowsze technologie wspomagające procesy biblioteczne, a strategicznym elementem ich zarządzania jest nieustająca troska o poprawę jakości i dostępności usług oferowanych użytkownikom.

Czy biblioteki zatracają coraz bardziej swoją postać materialną, i wkraczając w świat wirtualny tracą ustaloną na przestrzeni wieków tożsamość, która wymaga redefinicji? W jaki sposób technologie informatyczne wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku instytucji i wpisują się w strategię promocyjną? Jakie systemy informatyczne są w stanie zapewnić stabilność funkcjonowania biblioteki i optymalne warunki korzystania z jej usług czytelnikom w ramach posiadanych przez instytucję środków finansowych?

Odpowiedzi na te pytania być może uda się odnaleźć w trakcie dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
– Tożsamość bibliotek w świecie wirtualnym
– Biblioteki wirtualne jako zjawisko intelektualne, a nie obiekt fizyczny (biblioteka bez ścian)
– Ewolucja bibliotek naukowych a ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego
– Promocja bibliotek jako istotny czynnik tworzenia ich wizerunku i kształtowania oceny społecznej
– Strategia opracowania zbiorów a uwarunkowania techniczne, finansowe i organizacyjne bibliotek
– Biblioteki naukowe – prekursorzy rewolucji cyfrowej w szkolnictwie wyższym
– Współczesna technologia informacyjna i jej zastosowanie w bibliotekach
– Zbiory elektroniczne w działalności bibliotek
– Systemy biblioteczne i ich przemiany technologiczne.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dyrekcja BUŁ:
Tomasz Piestrzyński
Mariola Augustyniak
Dorota Bartnik
Elżbieta Luzińska

Justyna Jerzyk-Wojtecka - sekretarz konferencji
Tomasz Czajka
Beata Gamrowska
Joanna Mróz


KOMITET NAUKOWY
Dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak
Dr hab. Aneta Firlej-Buzon
Dr hab. Marek Nahotko
Dr hab. Dariusz Grygrowski
Kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński
Kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka

BIBLIOTEKA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY. INFORMACJA, EDUKACJA, PROFESJONALIZM [2015]

O KONFERENCJI
Celem Konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego było określenie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteka akademicka w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy.

Społeczeństwo wiedzy, którego głównym kapitałem są specjaliści i innowacyjna gospodarka, zaczyna się od skutecznej edukacji. Wysoka jakość usług edukacyjnych przekłada się na rozwój nauki i jej wkład w nowatorskie rozwiązania technologiczne, które następnie mogą być adaptowane przez przemysł. W tej perspektywie główne zadania szkolnictwa wyższego to zarówno tworzenie nowej, innowacyjnej wiedzy, jak i kształcenie specjalistów zdolnych przenosić ją na praktyczną płaszczyznę technologiczną bądź usługową. Jest to zatem koncepcja społeczeństwa opartego na rozwoju nauki, dla którego niezbędny jest szybki przepływ informacji, jej skuteczne przetwarzanie i gromadzenie.

Jednocześnie rosnące wymagania na rynku usług edukacyjnych wymuszają na uczelniach szeroko pojętą promocję już w szkole średniej. W procesie tym aktywnie powinny uczestniczyć m.in. biblioteki akademickie, organizując różnorodne spotkania promujące czytelnictwo dla młodzieży szkolnej oraz zapewniając jej dostęp do zbiorów. Wymaga to jednak często szeregu zmian organizacyjnych.

Pragniemy wraz z uczestnikami konferencji przyjrzeć się bliżej następującym zagadnieniom, dotyczących zasobów informacyjnych oraz ich udostępniania, kompetencji bibliotekarzy naukowych i przestrzeni bibliotecznej:
– mobilny doradca - kreatywny pedagog? Jaki powinien być nowoczesny bibliotekarz?
– biblioteka ucząca (teaching library) jako aktywny uczestnik kształcenia akademickiego i kształcenia dorosłych;
– nowe standardy jakości nauczania a usługi biblioteczne. Rola bibliotek akademickich we wdrażaniu postanowień Deklaracji Bolońskiej;
– oferta biblioteczna dla specjalistów i absolwentów niezwiązanych z uczelnią;
– udział bibliotek akademickich we wspieraniu czytelnictwa młodzieży szkolnej;
– biblioteka - baza informacyjna uczelni i koordynator repozytorium instytucjonalnego;
– nowoczesne praktyki gromadzenia i przetwarzania informacji;
– funkcjonalność budynków bibliotecznych w dobie mobilnego dostępu do informacji;
– badanie potrzeb informacyjnych użytkowników jako element polityki gromadzenia zbiorów i organizacji pracy biblioteki.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dyrekcja BUŁ:
Tomasz Piestrzyński
Mariola Augustyniak
Dorota Bartnik
Elżbieta Luzińska
Justyna Jerzyk-Wojtecka - sekretarz konferencji
Tomasz Czajka
Beata Gamrowska
Joanna Mróz

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki
St. kustosz dypl. Maria Wrocławska
Kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka, sekretarz konferencji

BIBLIOTEKA W KOMÓRCE? PRZYSZŁOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH [2013]

O KONFRENCJI

Naszą konferencją chcemy wnieść wkład w dyskusję nad przyszłością usług bibliotek naukowych. W XXI wieku postępujący rozwój technologii informacyjnych i elektronicznych przyniósł kolejną falę przemian - biblioteki stają się bardziej interaktywne, nastawione na potrzeby czytelnika, dorastają do roli centrów aktywizujących społeczeństwo informacyjne, uelastyczniają działalność; a jednocześnie obniżają koszty i wzmacniają infrastrukturę, aby zmieścić się w budżetach. Jedyne wyjście to szybkie przystosowanie się do nowych realiów - jak pisała brytyjska profesor Di Martin - we must take advantage of the new expectations of the digital citizen to determine our bright futures. Podczas obrad postaramy się przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polskim i światowym bibliotekarstwem:

1. w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentów
- jak rozsądnie korzystać z bogatej oferty różnego rodzaju dokumentów elektronicznych?
- czy prowadzić selekcję dokumentów pod względem technologicznym?
- co robić z rosnącymi kolekcjami zbiorów na nośnikach elektronicznych (taśm magnetofonowych, dyskietek różnych formatów, niektórych rodzajów płyt CD), których odczytanie i użytkowanie z biegiem czasu staje się niemożliwe?

2. dotyczące informacji naukowej
- nowoczesne źródła informacji naukowej,
- usługi informacyjne on-line,
- łatwe w obsłudze wyszukiwarki i języki informacyjno-wyszukiwawcze przyjazne dla użytkownika.

3. dotyczące udostępniania zbiorów
- wygląd i funkcjonalność katalogów interaktywnych z interfejsem przystosowanych do telefonów komórkowych, tabletów i innych czytników elektronicznych, - zabezpieczenia prawne i techniczne zbiorów elektronicznych udostępnianych on-line za pomocą katalogu,
- łatwe w obsłudze wyszukiwarki i języki informacyjno-wyszukiwawcze przyjazne dla użytkownika
- nowoczesne usługi biblioteczne dla osób niepełnosprawnych.

4. związane z kształceniem nowoczesnego odbiorcy informacji
- wprowadzanie kursów związanych z użytkowaniem informacji, internetu,
- wkład bibliotek w rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- kompetencje informatyczne i pedagogiczne w zawodzie bibliotekarza.

 

K O M I T E T   N A U K O W Y

prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki
dr hab., prof. UŁ Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki
dr Irena Łabiszewska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 

K O M I T E T   O R G A N I Z A C Y J N Y

mgr Maria Wrocławska - starszy kustosz dyplomowany
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Irena Kujawska - kustosz
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Tomasz Piestrzyński - kustosz
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - starszy bibliotekarz, sekretarz konferencji
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

mgr Piotr Bajsarowicz - starszy bibliotekarz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

mgr Katarzyna Mikołajczyk - starszy bibliotekarz
Kierownik Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu

Beata Gamrowska
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu

Tomasz Czajka
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu

BIBLIOTEKA JAKO "TRZECIE MIEJSCE" [2011]

O KONFERENCJI

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel    Rozmiar: 2399 bajtów Rozmiar: 2814 bajtów


Naszą konferencją chcemy podjąć dyskusję nad teoretycznymi założeniami, praktycznymi doświadczeniami, a także ciekawymi eksperymentami związanymi z funkcjonowaniem biblioteki akademickiej jako "trzeciego miejsca" i "domu z dala od domu" - miejsca, gdzie ludzie mogą spotykać się "łatwo, tanio, regularnie i dla przyjemności", zupełnie nieformalnie i tylko dlatego, że mają na to ochotę. Potrzeba społeczna nakazuje dziś wyjście poza podstawowe funkcje biblioteki naukowej i stworzenie dla użytkownika przestrzeni atrakcyjnej, jeśli nie komfortowej.

Warto postawić pytanie, jakie przemiany w strukturze organizacyjnej, wizerunku instytucji oraz obyczajowości bibliotekarzy są konieczne, żeby biblioteka taką przestrzenią się stała, a jednocześnie wypełniała swoją podstawową funkcję "miejsca drugiego" - warsztatu pracy dla naukowców, studentów i bibliotekarzy? Czy biblioteka akademicka jako instytucja może stać się centrum życia społecznego, nieformalnym publicznym miejscem spotkań? Pojawia się także kwestia, czy w rzeczywistości wirtualnej biblioteka ma szanse oraz czy powinna konkurować z portalami społecznościowymi i forami internetowymi?

Celem konferencji jest naukowy dyskurs nad następującymi zagadnieniami:

               -   przestrzeń biblioteki naukowej jako "trzecie miejsce"
               -   PR i promocja, wykorzystanie marketingu w działalności biblioteki XXI wieku
               -   wizerunek biblioteki i bibliotekarza, kierunek przemian w obyczajowości pracowników biblioteki
                   oraz w podejściu do czytelnika, "deinstytucjonalizacja" i "deformalizacja" usług bibliotecznych
               -   nowe formy pracy z użytkownikiem, standardy obsługi w bibliotekach naukowych
               -   przestrzeń biblioteczna przyjazna czytelnikowi - nowe formy organizacji i udostępniania zbiorów
               -   przemiany w organizacji pracy
               -   nowoczesny warsztat pracy w bibliotece naukowej
               -   edukacja w bibliotece

K O M I T E T   N A U K O W Y

              dr hab. Małgorzata Kisilowska
              Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

              prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Konieczna
              Kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

              prof. nadzw. dr hab. Maria Próchnicka
              Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

              mgr Maria Wrocławska
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Jan Janiak
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1985 - 2005

 

K O M I T E T   O R G A N I Z A C Y J N Y

              mgr Maria Wrocławska - starszy kustosz dyplomowany
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Irena Kujawska - kustosz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Mariola Augustyniak - kustosz dyplomowany
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
              Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Komputeryzacji BUŁ

              mgr Tomasz Piestrzyński - starszy bibliotekarz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Gabriela Waliszewska - bibliotekarz
              Samodzielne Stanowisko ds. Konsorcjów i Sieciowych Zasobów Informacji

              mgr Urszula Kowalewska - kustosz
              Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - starszy bibliotekarz, sekretarz konferencji
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Katarzyna Mikołajczyk - bibliotekarz
              Kierownik Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu

STARE I NOWE W BIBLIOTECE - WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA [2009]

O KONFERENCJI

Patronat honorowy nad konferencją objęli
Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak,
Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki,
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Patron medialny:
Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość Uniwersytetu Łódzkiego
                                                         http://nno.uni.lodz.pl

W dniach 3-5 czerwca 2009 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
organizuje konferencję naukową zatytułowaną
STARE I NOWE W BIBLIOTECE - WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA.

Celem konferencji jest dyskusja i podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie rozwiązań technologicznych, sposobów organizacji pracy, wykorzystania przestrzeni bibliotecznej, nowych form książek, czasopism i innych dokumentów oraz komunikacji i obsługi czytelników. Jednym z głównych zadań jest odpowiedź na pytanie, czy i jak nowe rozwiązania techniczne w bibliotece i związane z nimi zmiany organizacyjne współdziałają z tradycyjnymi formami pracy biblioteki? Czy możliwa i konieczna jest rezygnacja z tradycyjnych metod pracy oraz obsługi czytelników? Istotną kwestią jest również zbadanie, czy i jakie odzwierciedlenie w badaniach księgoznawczych i bibliologicznych mają ww. zmiany w bibliotekach początku XXI wieku.

Problematyka konferencji dotyczy w szczególności tych aspektów życia biblioteki, które uwidaczniają symbiotyczne relacje lub znaczne kontrasty pomiędzy starym i nowym w odniesieniu do:
            - stosowanych rozwiązań technologicznych
            - organizacji pracy, jej form i sposobów
            - komunikacji naukowej w bibliotece
            - organizacji przestrzeni bibliotecznej
            - istniejących form książek, czasopism i innych dokumentów
            - systemów zabezpieczenia i ochrony zbiorów
            - obsługi czytelników w zróżnicowanym wieku, od pokolenia Kolumbów do e-generacji
            - obsługi zwolenników epoki Gutenberga
            - biblioteki jako instytucji kultury promującej Region

Szeroka tematyka, której motywem przewodnim jest Stare i nowe w bibliotece, umożliwia udział w konferencji zarówno dyrektorom i pracownikom bibliotek jak również pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych.


Miejsce obrad Konferencji - gmach Biblioteki UŁ, Łódź ul. Matejki 32/38, sala 302, III p. (nowy gmach)

 

K O M I T E T   O R G A N I Z A C Y J N Y

              mgr Maria Wrocławska - starszy kustosz dyplomowany
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Irena Kujawska - kustosz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Mariola Augustyniak - kustosz dyplomowany
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
              Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Komputeryzacji BUŁ

              mgr Tomasz Piestrzyński - starszy bibliotekarz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Gabriela Waliszewska - bibliotekarz
              Sekretarz Konferencji
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Urszula Kowalewska - kustosz
              Kierownik Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - starszy bibliotekarz
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Dariusz Perliński - młodszy bibliotekarz
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

 

K O M I T E T   N A U K O W Y

              prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
              Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

              prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
              Kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
              Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

              dr hab., prof. UŁ Jadwiga Konieczna
              Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
              Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Jan Janiak
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1985 - 2005

              mgr Maria Wrocławska
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Gabriela Waliszewska - bibliotekarz
              Sekretarz Konferencji
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

 

PROGRAM KONFERENCJI 3.06 - 5.06.2009

Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 9.00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

DZIEŃ PIERWSZY 3.06.2009

Sesja I: Ogólna, godz. 10
Prowadzenie: Jan Janiak

OTWARCIE KONFERENCJI 10.00-10.10

Krzysztof Migoń  NOWOCZESNOŚĆ W STAREJ INSTYTUCJI: KRYTERIA, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI 10.10-10.30

Ewa Dobrzyńska-Lankosz  TRADYCJA A NOWOCZESNOŚĆ-TEMAT STARY JAK ŚWIAT 10.30-10.50

ANNA KAMIŃSKA, CZY STARE MOŻE WSPÓŁISTNIEĆ Z NOWYM W BIBLIOTECE 10.50-11.10

Wystąpienie sponsora -ARFIDO 11.10-11.25

DYSKUSJA 11.25-11.40

Przerwa na kawę 11.40-12.10


Sesja II: Przemiany w bibliotekach, godz. 12.10
Prowadzenie Jan Janiak

Grażyna Jaśkowiak NOWA BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 12.10-12.30

Katarzyna Mikołajczyk, WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW W NOWOCZESNEJ BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO. 12.30-12.50

Dominika Czyżak, NIC NIE MOŻE WIECZNIE TRWAĆ CZYLI POWRÓT DO STARYCH ROZWIĄZAŃ 12.50-13.10

Iwona Kaczmarek-KOMUNIKAT DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNA BIBLIOTEKI GEOGRAFICZNEJ UŁ 13.10-13.25

Wystąpienie sponsora - SirsiDynix 13.25-13.40
DYSKUSJA 13.40-14.00
OBIAD 14.00-15.40


III Sesja: Przemiany w bibliotekach c.d. godz. 15.40
Prowadzenie Ewa Dobrzyńska - Lankosz

Wystąpienie sponsora-EBSCO 15.40-15.55

Artur Jazdon, NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W STARYCH MURACH 15.55-16.15

Danuta Konieczna, NOWA PRZESTRZEŃ BIBLIOTECZNA MIEJSCEM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI 16.15-16.35

Edyta Kotyńska-"KATALOGOS"-INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WSPÓŁCZEŚNIE I W HISTORII BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU 16.35-16.55

ABE Marketing-wystąpienie sponsora 16.55-17.15
DYSKUSJA 17.15-17.30


DZIEŃ DRUGI 4.06.2009
Sesja IV: Opracowanie i ochrona zbiorów, godz. 9.00
Prowadzenie: Danuta Konieczna

Wystąpienie sponsora-Elsevir 9.00-9.15

Magdalena Rowińska, Agnieszka Kasprzyk, GOOGLIZACJA ESTREICHERA CZYLI CO DALEJ Z TYM NUKATEM? 9.15-9.35

Anna Giermaziak, Róża Rajchert, WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO-OPRACOWANIE DRUKÓW ZWARTYCH W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 9.35-9.55

Agnieszka Stolarczyk, KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - OD KATALOGU KARTKOWEGO DO KATALOGU KOMPUTEROWEGO. 9.55-10.15

Kinga Żmigrodzka, OD ŁAŃCUCHÓW DO RFID 10.15-10.35

Elżbieta Czerwińska, Anna Jańdziak, OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W BIBLIOTECE 10.35-10.55

DYSKUSJA 10.55-11.10
PRZERWA NA KAWĘ 11.10-11.40

SESJA V: Działalność informacyjna, godz. 11.40
Prowadzenie Artur Jazdon

Wystąpienie sponsora-Digital Center 11.40-11.55

Jolanta Przyłuska, OD SPISU DO REPOZYTORIUM-EWOLUCJA FORM DOKUMENTOWANIA DOROBKU NAUKOWEGO 11.55-12.15

Piotr Lewkowicz, Tomasz Stolarczyk, KLASYFIKACJA BIBLIOTEKI KONGRESU (KBK) - DZIEWIĘTNASTOWIECZNA KLASYFIKACJA PIŚMIENNICTWA W BIBLIOTECE XXI WIEKU.12.15-12.35

Iwona Sójkowska, Filip Podgórski ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTEKACH SZKÓŁ WYŻSZYCH-DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 12.35-12.55

DYSKUSJA 12.55-13.10 
OBIAD 13.10-14.40

Sesja VI: Udostępnianie. Kształcenie użytkowników, godz. 14.40
Prowadzenie Artur Jazdon

Lidia Mikołajuk, Agnieszka Górecka, Urszula Michalska UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  "WCZORAJ I DZIŚ" W  BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 14.40-15.00

Danuta Kapinos, Jolanta Sobielga, KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI STUDENTÓW W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA INFORMACJI 15.00-15.20

Ewa Kobierska-Maciuszko, STARY I NOWY BUW-ZDARZA SIĘ NAM RAZ NA STO LAT. 15.20-15.40

Wystąpienie sponsora - Wako-Forster 15.40-15.55
DYSKUSJA 15.55-16.10
PRZERWA NA KAWĘ 16.10-16.40


DZIEŃ TRZECI 5.06.2009
Sesja VII: Internet jako medium promocji bibliotek, godz. 9.00
Prowadzenie: Błażej Feret

Marek Kalbarczyk Nowe rozumienie idei Ludwika Braille'a (wystąpienie sponsora-REFERAT) 9.00-9.20

Komunikat: Bort-Nowak Hanna, Marzena Królikowska, Katarzyna Winkler BIBLIOGRAFIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH STUDENTÓW  AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁ. STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI  ZA LATA  1984 -1998 ,  PROJEKT. 9.20-9.35

Felińska Renata, OD TRADYCYJNEJ FORMY DRUKOWANEJ DO BIBLIOTEKI CYFROWEJ NA PRZYKŁADZIE TYGODNIKA ILUSTROWANEGO W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 9.35-9.55

Aleksandra Lubczyńska, WYSTAWY WIRTUALNE-NOWOCZESNA FORMA PREZENTACJI BIBLIOTEKI I JEJ ZBIORÓW 9.55-10.15

Jadwiga Wielgut-Walczak, GALERIA JEDNEJ KSIĄŻKI W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEJ ASP 10.15-10.35


DYSKUSJA - PODSUMOWANIE 10.35-11.15
PRZERWA NA KAWĘ 11.15-11.35
ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI 11.35-13.00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI. OBIAD 13.10-14.40