BIBLIOMETRIA

Wskaźniki bibliometryczne

 

 • Indeks Hirscha (h-index) wskaźnik charakteryzujący cały dorobek naukowy autora. Na wartość indeksu wpływają: liczba publikacji oraz liczba ich cytowań.
  Indeks wynosi „h”, gdy „h” publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej „h” razy.
  https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/web-of-science-tworzenie-raportow-cytowan-i-indeks-hirscha/
   
 • Impact Factor (IF) wskaźnik określający współczynnik wpływu, miarę oddziaływania czasopisma. Obliczany jest na podstawie liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat dla danych zaindeksowanych w bazie Web of Science Core Collection.
  Analiza wskaźnika odbywa się na podstawie bazy Journal Citation Reports (JCR), która gromadzi także informację o wiodących światowych czasopismach.
  https://jcr.clarivate.com/JCRJournalHomeAction.action
   
 • CiteScore wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopisma. Wartości parametru określają średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku, odwołując się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z ostatnich 4 lat.
  Na przykład: CiteScore (2019) = liczba cytowań z 2016–2019 / liczba publikacji z 2016–2019.
  https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/supporthub/scopus/
   
 • CiteScore Top 10 czyli czasopisma z górnego decyla najczęściej cytowanych czasopism-wskaźnik parametryzujący osiągnięcia naukowe w Projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to „odsetek dokumentów typu article, znajdujących się w górnym decylu najczęściej cytowanych artykułów wg bazy Scopus, przy uwzględnieniu kategorii tematycznych ASJC (All Science Journal Classification)”.
   
 • Source Normalized Impact Paper (SNIP) wskaźnik znormalizowany określający cytowalność danego czasopisma w odniesieniu do dyscypliny. Innymi słowy wskaźnik określa wpływ cytowań publikacji z danego czasopisma w odniesieniu do liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej.  Został stworzony w 2010 r. przez Henka Moeda z Uniwersytetu w Leiden.
  https://www.journalindicators.com/
  https://www.journalindicators.com/methodology
  https://arxiv.org/abs/0911.2632
 • SCImago Journal Rank (SJR) jest miarą naukowego prestiżu analizowanego źródła. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem.
  Wysoki parametr SJR określa prestiż czasopisma i jego uznanie w środowisku naukowym.
  https://www.scimagojr.com/journalrank.php

 

 

Bazy i narzędzia bibliometryczne

 • Web of Science to baza bibliometryczna - abstraktowo, składająca się z poniższej kolekcji baz:
  -Science Citation Index Expanded (SCIE),
  -Social Sciences Citation Index (SSCI),
  -Art & Humanities Citation Index (AHCI),|
  -Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
  -Book Citation Index – Science
  -Book Citation Index – Social Sciences & Humanities
  -Current Chemical Reactions
  -Essential Science Indicators 

  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oferuje dostęp do platformy w ramach licencji krajowej poprzez zakładkę E-zasoby (dostęp w sieci uniwersyteckiej), lub dostęp do bazy spoza sieci uczelnianej możliwy po zalogowaniu do serwera HAN.
  http://www.webofknowledge.com/   
  http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/WebofScience
 • Scopus  jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań wydawnictwa Elsevier. Zawiera streszczenia artykułów z czasopism naukowych i udostępnia informację o cytowaniach
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oferuje dostęp do bazy w ramach licencji krajowej poprzez zakładkę E-zasoby (dostęp w sieci uniwersyteckiej), ), lub dostęp do bazy spoza sieci uczelnianej możliwy po zalogowaniu do serwera HAN.
  http://www.scopus.com/home.url
  http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/SCOPUS
 • Cytowania BazEkon to narzędzie bibliometryczne służące określeniu wartości dla wskaźników m.in. indeks H czy liczby cytowań na podstawie publikacji zarejestrowanych w bazie BazEkon.
  https://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/
 • Master Journal List (lista  filadelfijska) wykaz tytułów czasopism naukowych indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny. Czasopisma uwzględnione na liście uważa się za czasopisma prestiżowe.
  https://mjl.clarivate.com/search-results
   

Narzędzia bibliometryczne

 • SciVal narzędzie bibliometryczne bazy SCOPUS pozwalające na wizualizację efektów działalności naukowej uczelni, porównanie z innymi jednostkami w kraju i na świecie oraz wykorzystywane do oceny potencjalnych partnerów w projektach badawczych.
  Każdy użytkownik, aby skorzystać z narzędzia musi posiadać osobiste konto na platformie Elsevier.
 • InCites narzędzie bibliometrycznefirmyClarivate Analytics znajdujące się na platformie Web of Science. W oparciu o dane z WOS pozwala na przeprowadzanie wieloaspektowej analizy bibliometrycznej na potrzeby określenia np. strategii badawczych.
  Każdy użytkownik, aby skorzystać z narzędzia musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science Core Collection.
   
 • Journal Citation Reports lista czasopism naukowych, publikowana w połowie roku za poprzedni rok kalendarzowy przez firmę Clarivate Analytics (dawnej Thomson Reuters) na platformie Web of Sciences. JCR za pomocą wskaźnika Imapct Factor (IF) służy do przeprowadzania analizy i oceny czasopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów.

 

 

ORCID w bibliometrii.

ORICD ID to unikalny, trwały identyfikator o zasięgu międzynarodowym, umożliwiający właściwą autoidentyfikację dorobku naukowego, rozproszonego po bazach naukowych, repozytoriach i witrynach wydawców.

Jako niezależny, międzynarodowy identyfikator umożliwia automatyczne importowanie danych i linkowanie między profilem ORCID a innymi platformami służącymi identyfikacji autora, np. Scopus czy Researcher ID (obecnie Publons), w wyniku czego ORCID umożliwia bezpośrednie przekierowanie do źródła, przyczyniając się do rozpowszechniania dorobku naukowego i zwiększenia widoczności publikacji autora.

Rejestracja kont ORCIC id: https://orcid.org/
ORCID identyfikator naukowca: http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/orcid.pdf
PBN - wysyłanie publikacji do ORCID: http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcja_PBN-ORCID.pdf

 

Usługi biblioteczne

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych oferuje indywidualne usługi w zakresie:

 • Analizy cytowań,
 • Określania H-indeksu,
 • Korekty profili autorskich w bazie Scopus,
 • Wskazanie wskaźników bibliometrycznych dla czasopism,
 • Wskazywania wartości punktowej dokumentów zgodnie z dostępnymi wykazami ministerialnymi.

  Terminy ustalane indywidualnie przez pracowników Bibliometrii.
  UWAGA: W przypadku konsultacji dotyczących konkretnych konkursów i wniosków grantowych prosimy o kontakt najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu składania formularzy.

  Zespół:mgr Aleksandra Chruściel, mgr Paweł Fiszer, dr Gabriela Waliszewska
  Kontakt: bibliometria@lib.uni.lodz.pl

Pełna oferta szkoleń prowadzonych przez pracowników Biblioteki UŁ dostępna w zakładce Szkolenia.

 

Listy czasopism:

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
Journal Citation Reports (JCR)
Master Journal List tzw. Lista filadelfijska
Journal Finder Scopus
ERIH PLUS

USŁUGI

Usługa Analizy bibliometryczne skierowana jest do pracowników naukowych UŁ biorących udział w postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, tytułu naukowego profesora, a także wniosków konkursowych Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA, OPUS itp.), NCBiR. 

Świadczymy pomoc z zakresu:

 • określenia wartości wskaźnika Impact Factor dla wybranych tytułów czasopism,
 • wskazania parametru Hirscha (indeks-H),
 • wyliczania liczby cytowań i cytowań bez autocytowań publikacji naukowych autora,
 • sporządzanie listy czasopism punktowanych dla dyscyplin naukowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych),
 • wskazania wartości punktowej artykułów naukowych zgodnie z dostępnymi wykazami ministerialnymi.

Analiza bibliometryczna przeprowadzona jest na podstawie baz: Web of Science Core Collection, Scopus, narzędzia Publish or Perish (dla publikacji Google Scholar) oraz BazEkon. 

Należy pamiętać, że do wykonania analizy bibliometrycznej niezbędne jest przekazanie do Sekcji Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych spisu publikacji autora, a w przypadku określenia indeksu Hirsha, czy liczby cytowań, przekazanie pełnej bibliografii autora.  

Potrzebę opracowania analizy prosimy zgłaszać w miarę możliwości z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

EWALUACJA

Ewaluacja 2017-2021

Podstawy prawne

Wykazy MNiSW

Indeksy czasopism

 

OPEN ACCESS W EWALUACJI

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, Dz.U. 2021 poz. 71 określa sposób udostępniania danych dotyczących otwartego dostępu:

 1. Dla artykułu naukowego:
 • sposobu, w jaki artykuł naukowy został udostępniony (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne),
 • wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),
 • otwartej licencji, na jakiej artykuł naukowy jest dostępny (CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-ND, CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND, inna otwarta licencja,
 • daty udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty,
 • czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,
 • liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty.
 1. Dla monografii naukowej:
 • sposobu, w jaki monografia naukowa została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne),
 • wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),
 • otwartej licencji, na jakiej monografia naukowa jest dostępna CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-ND, CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND, inna otwarta licencja,
 • daty udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty,
 • czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,
 • liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty;

 

Informacje o Open Access w bazach 

 

ORCID

Paragrafy

Konieczność posługiwania się identyfikatorem ORCID reguluje zapis Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf

ORCID identyfikator naukowca: pliki_do_pobrania/orcid.pdf

PBN - wysyłanie publikacji do ORCID: pliki_do_pobrania/instrukcja_PBN-ORCID.pdf

Przewodnik synchronizacji kont PBN, ORCID, POL-on: pliki_do_pobrania/przewodnik_polon_pbn_orcid.pdf