PODARUJ KSIĄŻKĘ

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów przyjmuje dary (książki, czasopisma, zbiory specjalne) od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń. Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów pod względem profilu gromadzenia zbiorów, stanu ich zachowania oraz liczby już posiadanych egzemplarzy i włączenia do księgozbioru jedynie wybranych pozycji. 

Dary odrzucone w wyniku selekcji zostaną przekazane bezpłatnie do innych bibliotek, przeznaczone na bookcrossing lub makulaturę. Dary przyjmowane są pod warunkiem akceptacji ww. warunków. 

Prosimy o przygotowanie spisu książek z podaniem danych: autor, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok wydania; w przypadku czasopism: tytuł, rocznik, rok, nr/zesz. 

Na życzenie darczyńcy BUŁ wysyła podziękowanie. 

W celu przekazania darów prosimy o wcześniejszy kontakt: mgr Małgorzata Kielanmgr Marta Kowalska.

EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY

Informacje dla wydawców 

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi należy do grupy bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych publikacji wydanych na terenie naszego kraju zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U 1996, nr 152, poz. 722) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (Dz.U.1997, nr 29, poz. 161)  i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513). 

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy wydawnictw zwartych (książki, zbiory specjalne, e-booki) prosimy przesyłać na adres: 

Biblioteka Uniwersytecka 
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
ul. J. Matejki 32/38 
90-237 Łódź 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Małgorzata Kielan i mgr Kamil Wybor

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy wydawnictw ciągłych (czasopisma i gazety w formie drukowanej i elektronicznej) prosimy przesyłać na adres: 

Biblioteka Uniwersytecka 
ul. J. Matejki 32/38 
90-237 Łódź 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Anna Kotyńska

Ważne!
Zgodnie z art. 7 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych: 


„Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529).”