DYREKCJA BUŁ

FUNKCJE:

Kontakt

Dyrektor biblioteki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKO:

Kontakt

kustosz dyplomowany, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w szczególności:

 • kieruje realizacją zadań organizacyjnych, naukowych, dydaktycznych i usługowych podległej jednostki, stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Uczelni;
 • jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach zakładowych i odpowiada za realizowaną w nich politykę kadrową, z zastrzeżeniem § 85 Statutu UŁ;
 • koordynuje działalność i sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek zakładowych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
 • opracowuje sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Uniwersyteckiej środkami i majątkiem.

Do zadań Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

 • upowszechnianie dostępu do publikacji i wyników badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i baz danych;
 • wspieranie działań zmierzających do tworzenia otwartych zasobów dydaktycznych i naukowych;
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających społeczeństwu otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych;
 • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych promujących politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych;
 • informowanie o programach publikowania otwartego prowadzonych przez wydawców w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji i umów;
 • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Repozytorium UŁ;
 • reprezentowanie Uniwersytetu Łódzkiego w pracach Koalicji Otwartej Edukacji;
 • współpraca z Prorektorem ds. nauki i jednostkami UŁ w zakresie zadań wynikających z pełnionej funkcji.
 • monitorowanie i raportowanie Rektorowi UŁ postępów we wdrażaniu otwartego dostępu w Uniwersytecie Łódzkim;

KONTAKT I DYŻURY

FUNKCJE:

Kontakt

kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKO:

Kontakt

kustosz dyplomowany, Oddział Zbiorów Specjalnych, Uniwersytet Łódzki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

kierowanie Oddziałem Zbiorów Specjalnych; nadzór i koordynacja prac w Oddziale Opracowania Zbiorów, Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Pracowni Restauracji Książki; realizowanie/współrealizowanie projektów; praca w organach kolegialnych; inna działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania BUŁ

-

BIOGRAM

Jestem absolwentką geografii i podyplomowych studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku pracuję w Bibliotece UŁ. W 2012 r. zdałam egzamin państwowy uzyskując kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego.

ZAINTERESOWANIA

W swojej pracy badawczej koncentruję się na zagadnieniach związanych z historią kartografii, kartografią regionu łódzkiego, historią księgozbiorów i kolekcji, łącząc kompetencje bibliotekoznawcze i geograficzne. Publikuję artykuły w pracach i periodykach z zakresu obydwu dziedzin, takich jak: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, „Z Dziejów Kartografii”, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Lindleyowskiego.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Sekretariat: 42-635-60-02

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

FUNKCJE:

Kontakt

zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

kierownik Oddziału Magazynów i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKO:

Kontakt

kustosz dyplomowany, Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów, Uniwersytet Łódzki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Nadzór merytoryczny nad Oddziałem Magazynów i Udostępniania Zbiorów;
 • Nadzór merytoryczny nad Oddziałem Udostępniania Zbiorów i Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych;
 • Realizowanie lub współrealizowanie projektów;
 • Koordynacja prac związanych z polityką dostępności w Bibliotece UŁ i udział w pracach Uczelnianego zespołu ds. Dostępności;

 • Nadzór i organizacja pracy Oddziału Magazynów i Udostępniania Zbiorów;
 • Nadzór i organizacja pracy Pracowni Reprografii
 • Nadzór nad skontrum materiałów bibliotecznych BUŁ
 • Udział w pracach Komisji ds. Selekcji Księgozbioru BUŁ i Bibliotek Zakładowych UŁ;
 • Udział w pracach Komisji ds. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUŁ.

 • Nadzór i organizacja pracy Oddziału Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych;
 • Nadzór merytoryczny nad Oddziałem Udostępniania Zbiorów i Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych;
 • Realizowanie lub współrealizowanie projektów;
 • Koordynacja prac związanych z polityką dostępności w Bibliotece UŁ i udział w pracach Uczelnianego zespołu ds. Dostępności;
 • Udział w pracach Komisji ds. Selekcji Księgozbioru BUŁ i Bibliotek Zakładowych UŁ;
 • Udział w pracach Komisji ds. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUŁ.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00

Sekretariat: 42-635-60-02

tel: 42-635-64-61

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00

ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania związane z opracowaniem merytorycznym i technicznym druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych, aktualizacją informacji o zbiorach w katalogach biblioteki i ewidencją materiałów bibliotecznych. <s></s>

Do zadań pracowników Oddziału należą:

 • opracowywanie i wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych (wydanych od XIX wieku) oraz rekordów kartotekowych w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami i przepisami katalogowania, zarówno z bieżącego wpływu, jak i w ramach katalogowania retrospektywnego;
 • sporządzanie charakterystyki przedmiotowej dokumentów na potrzeby posiadanych w bazie rekordów bibliograficznych, zgodnie z aktualnie stosowanymi w Bibliotece UŁ językami informacyjno-wyszukiwawczymi;
 • modyfikacje rekordów bibliograficznych w bazie lokalnej w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej druków zwartych, wydawnictw ciągłych i dokumentów elektronicznych;
 • sporządzanie rekordów zasobu i rekordów egzemplarza;
 • melioracje bazy komputerowej i cyfrowego katalogu kartkowego zgodnie z aktualnymi potrzebami (protokoły selekcji i zagubień, przeniesienia egzemplarzy między działami, uzupełnienia, katalogowanie retrospektywne);
 • modyfikacje i melioracje rekordów egzemplarza zgodnie z zasadami obowiązującymi w Bibliotece UŁ, przy zachowaniu procedur związanych z prawidłowym przebiegiem współpracy międzybibliotecznej;
 • opracowanie techniczne druków zwartych, wydawnictw ciągłych oraz wybranych kolekcji specjalnych zgodnie z potrzebami biblioteki (z nowego wpływu, z przeniesień, z oprawy);
 • przygotowanie i przekazanie do oprawy wydawnictw ciągłych i kolekcji specjalnych oraz kontrolę zbiorów wracających z oprawy pod kątem prawidłowości jej wykonania i kompletności tomów;
 • prace techniczne związane z kompletowaniem woluminów oprawnych czasopism oraz z obsługą druków zakwalifikowanych jako zbędne;
 • kompletowanie czasopism przechowywanych w magazynie;
 • ewidencja materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki UŁ.

Dane kontaktowe

Oddział Opracowania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68 e-mail: www: https://www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy

ODDZIAŁ ADMINISTRACJI

Opis zadań

Oddział Administracji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego sprawuje kontrolę i nadzór nad całością prac administracyjnych przebiegających w jednostkach Biblioteki UŁ oraz odpowiada za ich organizację.

Do obowiązków pracowników Oddziału należą:

 • prowadzenie sekretariatu i punktu kancelaryjnego Biblioteki UŁ: przyjmowanie i przygotowywanie do dekretacji korespondencji przychodzącej, prowadzenie korespondencji wychodzącej;
 • prowadzenie spraw personalnych;
 • ewidencjonowanie majątku trwałego oraz wyposażenia Biblioteki UŁ: prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji;
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących działalności Biblioteki UŁ;
 • nadzór nad opracowaniem dokumentów księgowych, rozliczanie wpłat do kas fiskalnych Biblioteki UŁ, wystawianie faktur, rozliczanie kwitariuszy;
 • udział w rozliczaniu projektów EFS i MEiN;
 • opracowanie dokumentów w Portalu Pracowniczym;
 • tworzenie dokumentacji aktowej i archiwizacja dokumentów w systemie EZD;
 • nadzór nad prawidłowym przekazywaniem prac doktorskich do Repozytorium UŁ;
 • prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem umów dotyczących usług świadczonych na rzecz Biblioteki, Wydziałów UŁ oraz czytelników;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych, introligatorskich oraz promocyjnych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów oraz instalacji technicznych i sprzętu mieszczącego się w budynku;
 • nadzór i kontrola stanu technicznego budynku i pomieszczeń;
 • obsługa oraz wykonywanie zamówień przez Pracownię Reprografii;
 • obsługa komory fumigacyjnej oraz wykonywanie usług fumigacji dla kontrahentów zewnętrznych;
 • koordynacja i nadzór nad działalnością Sklepu UŁ;
 • ścisła współpraca z działami administracji centralnej Uniwersytetu Łódzkiego.
 • utrzymywanie porządku i czystości wewnątrz budynku i na terenie przyległym do budynku;
 • dystrybucja informacji o obowiązujących przepisach, regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych.

Dane kontaktowe

Oddział Administracji

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-02 e-mail: www: www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy

ODDZIAŁ INFORMATYZACJI

Opis zadań

Oddział Informatyzacji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się obsługą infrastruktury informatycznej Biblioteki UŁ.

Realizuje związane z tym następujące zadania:

 • administrowanie systemem bibliotecznym wykorzystywanym w Bibliotece UŁ i bibliotekach zakładowych UŁ oraz koordynacja współpracy Biblioteki UŁ z bibliotekami zakładowymi UŁ w zakresie tworzenia wspólnej bazy katalogowej;<s></s>
 • tworzenie narzędzi informatycznych usprawniających pracę Biblioteki UŁ;
 • organizacja informatycznego zaplecza niezbędnego do prawidłowego działania usług i serwisów bibliotecznych;
 • koordynacja, zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • szkolenie pracowników w zakresie użytkowania zintegrowanego systemu bibliotecznego w aktualnej i kolejnych wersjach;
 • współpraca z Centrum Informatyki UŁ w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych /modułów użytkowanych przez Bibliotekę;
 • inicjowanie i przygotowywanie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Biblioteki;
 • administrowanie i nadzór nad systemem kopii zapasowych zgodnie z procedurami i polityką backupu;
 • administrowanie i nadzór nad systemem archiwizacji danych zgodnie z procedurą i polityką archiwizacji.

Dane kontaktowe

Oddział Informatyzacji

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-47

Skład osobowy

ODDZIAŁ BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH

Opis zadań

Oddział Bibliotek Zakładowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą bibliotek zakładowych oraz przestrzeganiem norm, przepisów i zasad pracy bibliotekarskiej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

Do zadań pracowników Oddziału należą:

 • organizowanie i koordynowanie współpracy bibliotek zakładowych z Biblioteką UŁ w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
 • współpraca z władzami wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UŁ, w ramach których funkcjonują biblioteki zakładowe;
 • nadzór nad sprawozdawczością bibliotek zakładowych oraz opracowanie sprawozdawczości rocznej z działalności bibliotek;
 • prace administracyjne związane z obsługą pracowników bibliotek zakładowych podlegających Dyrektorowi Biblioteki UŁ.
 • szkolenia pracowników bibliotek zakładowych w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej wydawnictw zwartych i ciągłych, zgodnie z obowiązującymi formatami i przepisami katalogowania;
 • nadzór nad przepływem rekordów bibliograficznych z bibliotek zakładowych do Katalogu Głównego Biblioteki UŁ;
 • korekta alfabetyczna i przedmiotowa opisów bibliograficznych sporządzanych przez biblioteki zakładowe UŁ;
 • wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ciągłych oraz rekordów kartotekowych utworzonych przez biblioteki zakładowe w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Biblioteki UŁ;
 • melioracja bazy lokalnej i modyfikacja rekordów bibliograficznych i kartotekowych w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej dokumentów.

Dane kontaktowe

Oddział Bibliotek Zakładowych

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68

Skład osobowy

ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należy realizacja planowej polityki gromadzenia i uzupełniania druków zwartych i wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Zbiory pozyskiwane są poprzez kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy, wymianę i dary.

Do istotnych zadań Oddziału należą:

 • przyjmowanie i selekcja przesyłek, wysyłanie potwierdzeń i obsługa reklamacji;
 • preselekcja druków zwartych z egzemplarza obowiązkowego i darów;
 • wstępna selekcja i przygotowanie czasopism z bieżącego wpływu do udostępniania;
 • planowe pozyskiwanie druków zwartych, wydawnictw ciągłych i zbiorów specjalnych w oparciu o bieżące rozpoznanie rynku wydawniczego;
 • realizacja dezyderatów w zakresie zakupu książek i czasopism krajowych i zagranicznych;
 • współpraca z księgarniami, antykwariatami, hurtowniami oraz firmami wyspecjalizowanymi w handlu publikacjami zagranicznymi;
 • rejestracja i wstępne opracowanie materiałów bibliotecznych z egzemplarza obowiązkowego, kupna i darów w systemie bibliotecznym;
 • prowadzenie akcesji czasopism polskich i zagranicznych;
 • organizacja przetargów na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie publikacji do wycofania ze zbiorów we współpracy z Komisją ds. Sekcji Księgozbioru Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych UŁ;
 • prowadzenie ewidencji wydatków i wpływów związanych z dystrybucją materiałów bibliotecznych.
 • prowadzenie wymiany publikacji z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi;
 • gospodarowanie drukami zbędnymi i dubletami pochodzącymi z selekcji Biblioteki UŁ i bibliotek zakładowych (m.in. prowadzenie bazy DUBLETY BUL, realizacja zamówień).
 • współpraca z Oddziałem Magazynów i Udostępniania Zbiorów w zakresie tworzenia bazy dubletów.


Dane kontaktowe

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-14

Skład osobowy

ODDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Opis zadań

Zbiory specjalne zostały wyodrębnione z ogólnego zasobu bibliotecznego ze względu na ich odmienne cechy treściowe, formalne i inną metodę opracowania bibliotecznego, a co za tym idzie – inne formy udostępniania. Odmienność traktowania zbiorów specjalnych w zakresie podstawowych czynności bibliotecznych wiąże się przede wszystkim z ich specyfiką treściową, unikatowością, wartością dla nauki i nierzadko zabytkowym charakterem. Stanowią one warsztat pracy naukowej i dydaktycznej dla pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla licznych gości z kraju i zagranicy. Obszerniejszą charakterystykę zbiorów można znaleźć w opisach poszczególnych Sekcji OZS.

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego składa się z ośmiu jednostek:

 • Sekcji Starych Druków,
 • Sekcji Rękopisów,
 • Sekcji Ikonografii,
 • Sekcji Kartografii,
 • Sekcji Muzykaliów,
 • Sekcji Dokumentów Życia Społecznego,
 • Sekcji Cymeliów (XIX–XX wiek),
 • Pracowni Restauracji Książki.

Dane kontaktowe

Oddział Zbiorów Specjalnych

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-02 www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I ANALIZ BIBLIOMETRYCZNYCH

Opis zadań

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi działania w kilku podstawowych obszarach związanych ze wsparciem nauki i dydaktyki na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada także za rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu Biblioteki UŁ i organizowanych przez nią wydarzeniach.

Do podstawowych zadań Oddziału należą:

 • przygotowanie analiz i zestawień bibliometrycznych i naukometrycznych w oparciu o bazy danych (m.in. Scopus, Web of Science), również na potrzeby III Kryterium;
 • organizacja dostępu do sieciowych zasobów informacji i koordynowanie umów z wydawcami i dostawcami e-zasobów;<s></s>
 • praca z systemami ewidencji dorobku naukowego, w tym import publikacji;<s></s>
 • prowadzenie szkoleń, zajęć dydaktycznych i organizacja praktyk studenckich oraz wycieczek;<s></s>
 • realizacja kwerend bibliograficznych i działalność informacyjna;<s></s>
 • promowanie polityki otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, konsultacje w zakresie programów publikowania otwartego na UŁ, modelu open access w nauce, a także danych badawczych i Planów Zarządzania Danymi;<s></s>
 • administrowanie i informowanie o jego zasobach;<s></s>
 • działalność promocyjna i informacyjna dotycząca funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (strona internetowa, media społecznościowe, wydarzenia naukowe i kulturalne, projekt Wirtualny Asystent, projekt Ambasador BUŁ).

Dane kontaktowe

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-16 e-mail: www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

ODDZIAŁ MAGAZYNÓW I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów realizuje zadania z zakresu obsługi czytelnika oraz realizacji zamówień zarówno w ramach wypożyczania miejscowego i zamiejscowego, jak i udostępniania materiałów do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej, Czytelni Historycznej i wolnym dostępie; w ramach dyżurów według harmonogramu OMiUZ.

Do szczegółowych zadań oddziału należą:

Obsługa magazynu zbiorów bibliotecznych:

 • włączanie wpływu bieżącego wydawnictw ciągłych i zwartych,
 • porządkowanie, przesunięcia i selekcja księgozbioru pod względem merytorycznym i technicznym,
 • udział w skontrum i selekcji księgozbioru,
 • współpraca z Oddziałem Gromadzenia w zakresie bazy dubletów.

Obsługa czytelń i wolnego dostępu:

 • udostępnianie publikacji z zasobów magazynowych BUŁ i księgozbiorów podręcznych książek, rozpraw doktorskich, czasopism bieżących i archiwalnych, gazet, płyt CD, mikrofisz i mikrofilmów,
 • udzielanie pomocy czytelnikom przy wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, korzystaniu z zasobów elektronicznych, informacja bibliologiczna i biblioteczna,
 • dobór publikacji do księgozbiorów podręcznych oraz wolnego dostępu,
 • włączanie wpływu bieżącego wydawnictw ciągłych i zwartych,
 • porządkowanie, przesunięcia i selekcja księgozbioru pod względem merytorycznym i technicznym oraz udział w skontrum,
 • udostępnianie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej ( Academica),
 • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki UŁ w zakresie gromadzenia, opracowania i konserwacji książek,
 • opracowywanie dziedzinowych materiałów informacyjnych( ulotki, instrukcje obsługi baz danych i in.
 • opieka nad pokojami do pracy indywidualnej i grupowej,
 • współpraca z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych w zakresie oprowadzania wycieczek i opieki nad praktykantami,
 • obsługa urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa wypożyczalni miejscowej:

 • rejestracja, aktualizacja i modyfikacja kont czytelniczych,
 • wypożyczanie publikacji i przyjmowanie zwrotów,
 • obsługa książkomatu,
 • rozliczanie kont czytelniczych,
 • udzielanie informacji na temat zasobów i usług Biblioteki UŁ,
 • przyjmowanie i rozliczanie należności za usługi i materiały biblioteczne zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • monitowanie czytelników niedotrzymujących terminu zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • współpraca z Zespołem Radców Prawnych UŁ w zakresie nieuregulowanych płatności,
 • sporządzanie protokołów książek zagubionych i zniszczonych,
 • obsługa sklepu z upominkami,
 • współpraca z Oddziałem Informatyzacji w zakresie usprawnień w systemie bibliotecznym.

Dane kontaktowe

Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-50 www: https://www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy