DYREKCJA BUŁ

FUNKCJE:

Kontakt

Dyrektor biblioteki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKA:

Kontakt

kustosz dyplomowany, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w szczególności:

 • kieruje realizacją zadań organizacyjnych, naukowych, dydaktycznych i usługowych podległej jednostki, stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Uczelni;
 • jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach zakładowych i odpowiada za realizowaną w nich politykę kadrową, z zastrzeżeniem § 85 Statutu UŁ;
 • koordynuje działalność i sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek zakładowych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
 • opracowuje sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Uniwersyteckiej środkami i majątkiem.

Do zadań Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

 • upowszechnianie dostępu do publikacji i wyników badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i baz danych;
 • wspieranie działań zmierzających do tworzenia otwartych zasobów dydaktycznych i naukowych;
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających społeczeństwu otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych;
 • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych promujących politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych;
 • informowanie o programach publikowania otwartego prowadzonych przez wydawców w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji i umów;
 • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Repozytorium UŁ;
 • reprezentowanie Uniwersytetu Łódzkiego w pracach Koalicji Otwartej Edukacji;
 • współpraca z Prorektorem ds. nauki i jednostkami UŁ w zakresie zadań wynikających z pełnionej funkcji.
 • monitorowanie i raportowanie Rektorowi UŁ postępów we wdrażaniu otwartego dostępu w Uniwersytecie Łódzkim;

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-60-02

Jana Matejki 32/38 (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego) 90-237 Łódź

FUNKCJE:

Kontakt

kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKA:

Kontakt

kustosz dyplomowany, Oddział Zbiorów Specjalnych, Uniwersytet Łódzki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

kierowanie Oddziałem Zbiorów Specjalnych; nadzór i koordynacja prac w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Pracowni Konserwacji Zbiorów, Pracowni Introligatorskiej; realizowanie/współrealizowanie projektów; praca w organach kolegialnych; inna działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania BUŁ

-

BIOGRAM

Jestem absolwentką geografii i podyplomowych studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku pracuję w Bibliotece UŁ. W 2012 r. zdałam egzamin państwowy uzyskując kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego.

ZAINTERESOWANIA

W swojej pracy badawczej koncentruję się na zagadnieniach związanych z historią kartografii, kartografią regionu łódzkiego, historią księgozbiorów i kolekcji, łącząc kompetencje bibliotekoznawcze i geograficzne. Publikuję artykuły w pracach i periodykach z zakresu obydwu dziedzin, takich jak: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, „Z Dziejów Kartografii”, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Lindleyowskiego.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat: 42-635-60-02

Jana Matejki 32/38 (Oddział Zbiorów Specjalnych) 90-237 Łódź

zdjęcie pracownika

mgr Katarzyna Mikołajczyk

e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lib.uni.lodz.pl

www: https://www.lib.uni.lodz.pl

FUNKCJE:

Kontakt

kierownika Oddziału Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych, Uniwersytet Łódzki

Kontakt

zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKA:

Kontakt

kustosz biblioteczny, Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych, Uniwersytet Łódzki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Nadzór i organizacja pracy Oddziału Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych;
 • Nadzór merytoryczny nad Oddziałem Udostępniania Zbiorów i Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych;
 • Realizowanie lub współrealizowanie projektów;
 • Koordynacja prac związanych z polityką dostępności w Bibliotece UŁ i udział w pracach Uczelnianego zespołu ds. Dostępności;
 • Udział w pracach Komisji ds. Selekcji Księgozbioru BUŁ i Bibliotek Zakładowych UŁ;
 • Udział w pracach Komisji ds. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUŁ.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 (Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych) 90-237 Łódź

Jana Matejki 32/38 (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego) 90-237 Łódź

Sekretariat: 42-635-60-02

tel: 42-635-64-61

Jana Matejki 32/38 (Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych) 90-237 Łódź

ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania związane z opracowaniem merytorycznym i technicznym dokumentów drukowanych i elektronicznych, aktualizacją informacji o zbiorach w katalogach biblioteki i ewidencją materiałów bibliotecznych.

W obrębie OOZ działają dwa zespoły: Sekcja Inwentarza oraz Sekcja Opracowania Druków Zwartych.

Dane kontaktowe

Oddział Opracowania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Opracowania Zbiorów) 90-237 Łódź
 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Opracowania Zbiorów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68 e-mail: www: https://www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy

ODDZIAŁ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Opis zadań

Oddział Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania związane z gromadzeniem oraz opracowaniem merytorycznym i technicznym wydawnictw ciągłych, aktualizacją informacji o zbiorach w katalogach Biblioteki, ewidencją materiałów bibliotecznych i realizacją planowej polityki gromadzenia i uzupełniania zbiorów.

W obrębie OWC działają dwa zespoły: Sekcja Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych oraz Sekcja Opracowania Technicznego Wydawnictw Ciągłych.

Dane kontaktowe

Oddział Wydawnictw Ciągłych

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Wydawnictw Ciągłych) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-34

Skład osobowy

SAMODZIELNA SEKCJA DO SPRAW KOMPUTERYZACJI

Opis zadań

Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się obsługą infrastruktury informatycznej Biblioteki UŁ.

Realizuje związane z tym następujące zadania:

 • zarządzanie systemami informatycznymi udostępnianymi przez Bibliotekę UŁ;
 • tworzenie narzędzi informatycznych usprawniających pracę Biblioteki UŁ;
 • administrowanie systemem bibliotecznym wykorzystywanym w Bibliotece UŁ i bibliotekach zakładowych UŁ oraz koordynacja współpracy Biblioteki UŁ z bibliotekami zakładowymi UŁ w zakresie tworzenia wspólnej bazy katalogowej;
 • prowadzenie Biblioteki Cyfrowej UŁ, redakcja i udostępnianie dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem autorskim;
 • organizacja informatycznego zaplecza niezbędnego do prawidłowego działania usług i serwisów bibliotecznych;
 • szkolenie pracowników w zakresie użytkowania zintegrowanego systemu bibliotecznego w aktualnej i kolejnych wersjach.

Dane kontaktowe

Samodzielna Sekcja do Spraw Komputeryzacji

 • Jana Matejki 32/38 (Samodzielna Sekcja do Spraw Komputeryzacji) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-46

Skład osobowy

SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACJI

Opis zadań

Samodzielna Sekcja Administracji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego sprawuje kontrolę i nadzór nad całością prac administracyjnych przebiegających w jednostkach Biblioteki UŁ oraz odpowiada za ich organizację.

Do obowiązków pracowników Sekcji należą:

 • prowadzenie Sekretariatu Biblioteki UŁ: przyjmowanie i przygotowywanie do dekretacji korespondencji przychodzącej, prowadzenie korespondencji wychodzącej;
 • ewidencjonowanie majątku trwałego oraz wyposażenia Biblioteki UŁ: prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji;
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących działalności Biblioteki UŁ;
 • nadzór nad opracowaniem dokumentów księgowych, rozliczanie wpłat do kas fiskalnych Biblioteki UŁ, wystawianie faktur, rozliczanie kwitariuszy;
 • udział w rozliczaniu projektów EFS i MEiN;
 • opracowanie dokumentów w Portalu Pracowniczym;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych, introligatorskich oraz promocyjnych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów oraz instalacji technicznych i sprzętu mieszczącego się w budynku;
 • obsługa oraz wykonywanie zamówień przez Pracownię Reprograficzną;
 • obsługa komory fumigacyjnej oraz wykonywanie usług fumigacji dla kontrahentów zewnętrznych;
 • ścisła współpraca z działami administracji centralnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Dane kontaktowe

Samodzielna Sekcja Administracji

 • Jana Matejki 32/38 (Samodzielna Sekcja Administracji) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-75

Skład osobowy

ODDZIAŁ BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH

Opis zadań

Oddział Bibliotek Zakładowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą bibliotek zakładowych oraz przestrzeganiem norm, przepisów i zasad pracy bibliotekarskiej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Do zadań pracowników OBZ należą:

 • organizowanie i koordynowanie współpracy bibliotek zakładowych z Biblioteką UŁ w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
 • współpraca z władzami wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UŁ, w ramach których funkcjonują biblioteki zakładowe;
 • nadzór nad sprawozdawczością bibliotek zakładowych oraz opracowanie sprawozdawczości rocznej z działalności bibliotek;
 • prace administracyjne związane z obsługą pracowników bibliotek zakładowych podlegających Dyrektorowi Biblioteki UŁ.

Dane kontaktowe

Oddział Bibliotek Zakładowych

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Bibliotek Zakładowych) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68

Skład osobowy

PRACOWNIA REPROGRAFICZNA

Opis zadań

Pracownia Reprograficzna Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zamówienia na kopie materiałów bibliotecznych. Do zadań pracowników należą:

 • ocena stanu materiałów przekazywanych do kopiowania i digitalizacji;
 • sporządzanie kserokopii fragmentów książek i czasopism;
 • skanowanie materiałów zarówno w ramach usługi „Zamawianie kopii”, jak i w ramach projektów realizowanych przez Bibliotekę UŁ;
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
 • współpraca z innymi jednostkami Biblioteki UŁ.


Dane kontaktowe

Pracownia Reprograficzna

 • Jana Matejki 32/38 (Pracownia Reprograficzna) 90-237 Łódź
e-mail:

Skład osobowy

Nie znaleziono pracowników dla danej jednostki

ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należy realizacja planowej polityki gromadzenia i uzupełniania druków zwartych i zbiorów specjalnych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Zbiory pozyskiwane są poprzez kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy, wymianę i dary.

W obrębie OGiUZ działają dwa zespoły: Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów oraz Sekcja Kupna i Wymiany.

Dane kontaktowe

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-14

Skład osobowy

ODDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Opis zadań

Zbiory specjalne zostały wyodrębnione z ogólnego zasobu bibliotecznego ze względu na ich odmienne cechy treściowe, formalne i inną metodę opracowania bibliotecznego, a co za tym idzie – inne formy udostępniania. Odmienność traktowania zbiorów specjalnych w zakresie podstawowych czynności bibliotecznych wiąże się przede wszystkim z ich specyfiką treściową, unikatowością, wartością dla nauki i nierzadko zabytkowym charakterem. Obszerniejszą charakterystykę zbiorów można znaleźć w opisach poszczególnych Sekcji OZS.

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego składa się z siedmiu jednostek: Sekcji Starych Druków, Sekcji Rękopisów, Sekcji Ikonografii, Sekcji Kartografii, Sekcji Muzykaliów, Sekcji Dokumentów Życia Społecznego, Sekcji Cymeliów (XIX–XX wiek). Stanowi warsztat pracy naukowej i dydaktycznej dla pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla licznych gości z kraju i zagranicy.

Ze zbiorów specjalnych można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (cymelia, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, rękopisy, stare druki) i w Sekcji Muzykaliów (dokumenty dźwiękowe i druki muzyczne).

Dane kontaktowe

Oddział Zbiorów Specjalnych

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Zbiorów Specjalnych) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-09 www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

PRACOWNIA INTROLIGATORSKA

Opis zadań

Pracownia Introligatorska Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wykonuje prace związane przede wszystkim z naprawą książek i czasopism (sklejanie, szycie ręczne, naprawa grzbietów, naprawa okładek, wymiana okładek).

Do innych zadań Pracowni należą:

 • wykonywanie opraw druków współczesnych i obiektów zabytkowych w skórę i pergamin;
 • wykonywanie obwolut, teczek i pudeł ochronnych;
 • cięcie i barwienie papieru;
 • organizowanie zaopatrzenia Pracowni w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do pracy;
 • stała współpraca z Pracownią Konserwacji Zbiorów.

Dane kontaktowe

Pracownia Introligatorska

 • Jana Matejki 32/38 (Pracownia Introligatorska) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-70

Skład osobowy

PRACOWNIA KONSERWACJI ZBIORÓW

Opis zadań

Zadania Pracowni Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wiążą się z monitorowaniem warunków przechowywania zbiorów i pracami konserwatorskimi.
Należą do nich przede wszystkich:

 • udział w typowaniu zbiorów do konserwacji i wykonywanie prac konserwatorskich;
 • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej;
 • kontrola i ocena warunków przechowywania zbiorów;
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim obiektów do wystaw;
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z ochroną zbiorów Biblioteki UŁ;
 • organizowanie zaopatrzenia Pracowni w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do pracy;
 • stała współpraca z Pracownią Introligatorską i Oddziałem Zbiorów Specjalnych.

Dane kontaktowe

Pracownia Konserwacji Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 (Pracownia Konserwacji Zbiorów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-07

Skład osobowy

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I ANALIZ BIBLIOMETRYCZNYCH

Opis zadań

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi działania w kilku podstawowych obszarach związanych ze wsparciem nauki i dydaktyki na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada także za rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu Biblioteki UŁ i organizowanych przez nią wydarzeniach.

Do podstawowych zadań OINiAB należą:

 • przygotowanie analiz i zestawień bibliometrycznych i naukometrycznych w oparciu o bazy danych (m.in. Scopus, Web of Science), również na potrzeby III Kryterium – kontakt @ bibliometria@lib.uni.lodz.pl;
 • organizacja dostępu do sieciowych zasobów informacji i koordynowanie umów z wydawcami i dostawcami e-zasobów – kontakt @ ezasoby@lib.uni.lodz.pl;
 • praca z systemami ewidencji dorobku naukowego, w tym import publikacji – kontakt @ publikacjeUL@lib.uni.lodz.pl;
 • prowadzenie szkoleń, zajęć dydaktycznych i organizacja praktyk studenckich oraz wycieczek – kontakt @ szkolenia@lib.uni.lodz.pl;
 • realizacja kwerend bibliograficznych i działalność informacyjna – kontakt @ bulinf@lib.uni.lodz.pl;
 • promowanie polityki otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, konsultacje w zakresie programów publikowania otwartego na UŁ, modelu open access w nauce, a także danych badawczych i Planów Zarządzania Danymi – kontakt @ openaccess@lib.uni.lodz.pl;
 • administrowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego i informowanie o jego zasobach – kontakt @ repozytorium@lib.uni.lodz.pl;
 • działalność promocyjna i informacyjna dotycząca funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (strona internetowa, media społecznościowe, wydarzenia naukowe i kulturalne, projekt Wirtualny Asystent, projekt Ambasador BUŁ) – kontakt @ promocja@lib.uni.lodz.pl.

Dane kontaktowe

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych) pokój: 103-109, 122 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-16 e-mail: www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

ODDZIAŁ MAGAZYNÓW I KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH

Opis zadań

Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada za księgozbiór wolnego dostępu i główny księgozbiór Biblioteki UŁ oraz obsługę czytelniczą w zakresie udostępniania i realizacji zamówień. W zakres obowiązków pracowników OMiKD w ramach trzech Sekcji (Sekcja Kontroli Zasobu, Sekcja Obsługi Czytelniczej, Sekcja Wolnego Dostępu) wchodzą:

 • dyżury w wolnym dostępie i Czytelni Historycznej w ustalonym czasie otwarcia Biblioteki UŁ;
 • realizacja zamówień do Czytelń, Wypożyczalni i książkomatu;
 • realizacja zamówień na kopie materiałów bibliotecznych;
 • opieka nad księgozbiorem wolnego dostępu i głównym Biblioteki UŁ, w tym dziedzinowy dobór księgozbioru;
 • opieka nad pokojami do pracy indywidualnej – kontakt: @ rezerwacje.pokoi@lib.uni.lodz.pl;
 • realizacja usługi Legimi – kontakt: @ legimi@lib.uni.lodz.pl;
 • organizacja wydarzenia „BUŁ do północy”;
 • typowanie zbiorów i nadzór nad realizacją usługi digitalizacji księgozbiorów Biblioteki UŁ;
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów;
 • skontrum księgozbiorów Biblioteki UŁ.

Dane kontaktowe

Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-61

Skład osobowy

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Opis zadań

Oddział Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania z zakresu obsługi czytelnika, zarówno w ramach wypożyczania miejscowego i zamiejscowego, jak i udostępniania materiałów do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej.

OUZ składa się z trzech zespołów: Sekcji Wypożyczania Miejscowego, Sekcji Czytelni Głównej, Sekcji Wypożyczania Zamiejscowego.

Dane kontaktowe

Oddział Udostępniania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 (Oddział Udostępniania Zbiorów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-01

Skład osobowy